Nozaru literatūra

 

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Aus Politik und Zeitgeschichte. - Raksti tulkoti no vācu valodas.
        ISBN 9789984850559.

 

Bērnam droša bērnība : izdevums vecākiem / Latvijas Republikas Labklājības ministrija ; galvenā redaktore I. Akmentiņa-Smildziņa, redaktore Līga Brūvere. - Rīga : Mammamuntetiem.lv, 201u. - 72 lpp.

 

Citrons : veselībai, uzturā, kosmētikā, mājsaimniecībā / sastādījusi Aina Cebura ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 99, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534676.

 

ES investē planētas nākotnē: desmit iniciatīvas modernai un tīrai ekonomikai : Junkera vadītās Komisijas ieguldījums Vienas planētas samitā Parīzē 2017. gada 12. decembrī / Eiropas Savienības Publikāciju birojs. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 37 lpp. : il.
        ISBN 9789279780691.

 

Kalnietis, Guntis. 

    100 ārstniecības augu nerviem : psihohigiēna un fitoterapija / Guntis Kalnietis ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[239.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 223.-226. lpp.
        ISBN 9789984894799.

 

Kalniņš, Mārtiņš. 
    Spāres (Odonata) Latvijā : pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam / Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš. - Sigulda : Zaļā upe, 2017. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 332.-347. lpp. un rādītāji: 350.-351. lpp. - Pamatteksts latviešu valodā, saīsināts teksts angļu valodā. - Grāmatas nodaļas "Spāru pētījumu Latvijā vēsturiskais apskats" līdzautors: M.iur. Ruslans Matrozis.
        ISBN 9789934192494.

 

Kultūras feminisms : feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca = Cultural feminism : a glossary of feminist terms = Культурный феминизм : терминологический словарь / sastādītājas un zinātniskās redaktores Dr.philol. Ausma Cimdiņa un Dr.philol. Nataļja Šroma ; redaktores: Ieva Jansone (latv. val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Viktorija Koļļegova (krievu val.). - [Rīga] : Zinātne, 2017. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [200.]-217. lpp. un šķirkļu beigās. - Teksts latviešu valodā, ievads un šķirkļu nosaukumi latviešu, angļu un krievu valodā, vārdnīcā iekļauto terminu saraksts latviešu un angļu valodā. - Uz grāmatas vāka Hildas Vīkas gleznas "Bārtiete. Pašportrets" (1936) reprodukcija.
        ISBN 9789934549403.

 

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa u.c. ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ; redaktore Ieva Zarāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 725.-741. lpp. un personu rādītājs: 749.-751. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182976.

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai 25 / sastādītāji Ieva Jansone, Dace Pugača, Skaidrīte Naumova, Renāte Punka, Ingrīda Segliņa ; māksliniece Ilze Ramane. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 111 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934839412.

 

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) : referātu krājums / redkolēģija: Tālavs Jundzis, Ēriks Jēkabsons, Juris Ciganovs, Toms Rostoks, Jānis Bērziņš ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; priekšvārda autori: Andrejs Panteļējevs, Raimonds Graube, Michael Clemmensen ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015. - 159 lpp.

 

Pērvisa, Kārina. 
    Bērns jaunā ģimenē / Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina ; redaktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp. - Oriģ. nos.: The Connected Child.
        ISBN 9789934072833.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934856075.

 

Sviķis, Armands. 
    MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934073540.

 

Uļanovska, Stefaneja. 
    Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnografisks tēlojums / Stefaneja Uļanovska ; atbildīgais redaktors A. Juško-Štekele, A. Kļavinska. - [Faksimilizd.]. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. ; 21 cm. - Oriģin. nos.: Łotysze Inflant Polskich a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzežickiego. - Teksts latgaliešu un poļu valodās. - Pirmizd.: 1891. g., Kraków.
        ISBN 9789984442082.

 

Valerjans, I. 
    Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija : valodniecisku materiālu krājums / I. Valerjans. - Olaine : Lāngala, 2015. - 499 lpp. : portreti, tabulas. - Bibliogrāfija: 485.-495. lpp. - Grāmatas pamatā ir autora filoloģijas maģistra darbs, kas bija izstrādāts 1995. gadā, bet LU Filoloģijas fakultātes un Baltu valodu katedras vadība neatļāva to aizstāvēt.
        ISBN 9789934146541.

 

Zelta ābele 2017 : grāmatu mākslas konkurss "Zelta ābele 2017" : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; māksliniece Ilze Ramane ; foto: Didzis Grodzs, Madara Gritāne, Herta Pugača. - Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018. - 55 lpp.

 

Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki, Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference organizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research Society. - First edition in English. - Riga : The Occupation of Latvia Research Society, 2017. - 150 p. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Orģin. nos.: Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā.

        ISBN 9789934836312.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Волхвы Руси / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2014. - 181 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 7).
        ISBN 9785903618965.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Йезей Крезтос и его исповедь / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2015. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 8).
        ISBN 9785990668713.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Обланин Изи О / Александр Саврасов. - Кемерова : Счастливый мир, 2017. - 205 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 10).
        ISBN 9785950047411.

Саврасов, Александр(Александр Борисович). 
    Разум Вселенной на службе у людей : Быль Руси / Александр Саврасов. - Волгоград : Счастливый мир, 2016. - 207 с. ; 20 см. - (Знания первоисточников ; Книга 9).
        ISBN 9785990668799.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga. 
    Klūgu mūks [skaņu ieraksts] : romāna radio lasījumi / ideja, balss: Anta Rugāte ; režija: Juris Kalniņš ; mūzika: Juris Vaivods ; lomās: Juris Kalniņš (Francis Sebalds), Aija Dzērve (Terēze Augustīne Brunova, Zuzanna Brunova), Inga Misāne (Marija), Ainārs Ančevskis (Mazais Jezups), Uldis Anže (Jezups) u.c. ; ieraksta režisors: Anrijs Krenbergs. - [Pleikšņi] : ESTO, 2017.

 

Avotiņa, Daina. 
    Tāds laimīgs cilvēks / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073854.

 

Bredforda, Barbara Teilora. 
    Kavendonas veiksme : romāns : triloģija / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kavendonas hronikas ; 3). - Oriģin. nos.: The Cavendon Luck. - "Kavendonas veiksme" ir triloģijas trešā grāmata.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934071683.

 

Bula, Rolanda. 
    Atpakaļceļš : [romāns] / Rolanda Bula. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 208 lpp. - (Lata romāns ; 3/2018 (225). (Romānu konkursa laureāts).
        ISBN 9789934154355.

 

Čaklais, Māris. 
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - Rīga : Mansards, 2017. - 967, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 942.-954. lpp.
        1. sējums.
        ISBN 9789934121807.

 

Čemberlena, Diāna. 
    Nozagtā laulība : [romans] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: The stolen marriage.
        ISBN 9789984358970.

 

Dimzule, Iveta. 
    Bites deja / Iveta Dimzule. - [Varakļāni] : domuperles, 2018. - 186 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934555756.

 

Dravniece, Aina. 
    Ar mīlestību dvēselē : dzeja / Aina Dravniece ; redaktore Agnese Piļāne. - Rīga : Ainas Dravnieces pašizdevums, 2017. - 147, [6] lpp. : portrets.
        ISBN 9789934558160.

 

Mūrniece, Linda. 
    Gandrīz dienasgrāmata / Linda Mūrniece ; Aigara Truhina dizains ; tekstus sakārtojusi Solvita Velde ; Edija Pālēna, Mārtiņa Zilgalvja un Aigara Truhina foto ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934074899.

 

Neiburga, Natālija. 
    Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, materiāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita Mellupe. - [Siguldas novads] : Anita Mellupe, 2014. - 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm.
        ISBN 9789934142185.

 

Plūcis, Ričards. 
    Sieviete ar pistoli : [kriminālromāns] / Ričards Plūcis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 4/2018 (226).
        ISBN 9789934154720.

 

Railija, Lūsinda. 
    Pērļu māsa : Seses stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 558 lpp. - (Septiņas māsas ; 4. grāmata). - Romānu cikla "Septiņas māsas" 4. grāmata.
        ISBN 9789934075520.

 

Skalbe, Kārlis. 
    Gaismas pils pasakas [skaņu ieraksts] : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 1 CD (45:52) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Klausāmgrāmata ; 1). - Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums. . - Uz apvāka anotācija latviešu valodā.
        Saturs : Vilkacis (7:35) ; Nogrimušā baznīca (10:06) ; Kalna gars un milzis (10:48) ; Pasaku pūķis (17:23).
        ISBN 9789984850467.

 

Šodere, Sabīne. 
    Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man : romans / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 317, [1] lpp. - Oriģin. nos.: Liebe ist was fur Idioten. Wie mich.
        ISBN 9789934572067.

 

Tirzmaliete. 
    Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota : Tirzas periods (1876.VI-1912.IV) : darbi kā Andrai un Margotai / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 63 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934858055.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Gabris, Roberts.

    Latvian officer No. 35473 / Roberts Gabris ; translated by Evalds Lasis and Anita Lasis. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, 2014. - 343, [1] lpp.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси. 
    Без предела / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Гранд Мастер, 2018. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века).
        ISBN 9785040910762.

 

Аткинсон, Кейт. 
    Витающие в облаках : комический роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 479 с. - (Азбука-бестселлер). (Мировой бестселлер). - Oriģ. nos.: Emotionally Weird.
        ISBN 9785389099722.

 

Блэдэль, Сара. 
    Забытые / Сара Блэдэль ; перевод с датского А. П. Ливановой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. - (Новая скандинавская сенсация).
        ISBN 9785040908332.

 

Брындза, Роберт. 
    Ночной охотник / Роберт Брындза ; перевод с английского Ирины Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171047474.

 

Джуэлл, Лайза. 
    День, когда я тебя найду : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2017. - 319, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: I found you. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040887798.

 

Дюран, Сабин. 
    Запомни меня навсегда : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского Дарьи Целовальниковой ; ред. Г. Горбовский. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Orģinālais nosaukums: Remember Me This Way.
        ISBN 9785170894239.

 

Калване, Екатерина. 
    Полынь и мёд : стихотворения / Екатерина Калване. - Резекне : б.и., 2017. - 351 с. : ил.
        ISBN 9789934194092.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Джульетта стреляет первой : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040903245.

 

Марсонс, Анжела. 
    Мертвые души : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Dead Souls.
        ISBN 9785040908721.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна). 
    Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170974580.

 

О'Фаррелл, Мэгги. 
    Там, где тебя ждут : роман / Мэгги О' Фаррелл ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Э, 2018. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Истории о нас). - На обл.: Когда нас любят, мы всегда становимся лучше.
        ISBN 9785040908967.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Свой, чужой, родной : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040916238.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич. 
    Любовь опрокинувшая троны / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
        ISBN 9785040891856.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bārneta, Kristīne. 
    Dzirksts : mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu / Kristīne Bārneta ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 270, [9] lpp. : fotogr. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: The Spark.
        ISBN 9789934048005.

 

Krankaliene, Neringa. 
    Mūsdienīgi rokdarbi : enciklopēdija : radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas / Neringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Nikolaisone ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 333 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Didžioji rankdarbių knyga. - Alfabētiskais rādītājs: 330.-333. lpp.
        ISBN 9789934034329.

 

Lapsa, Lato. 
    Zem Muhameda palmas : Eritreja, Mali, Maroka, Mauritānija, Nigēra, Rietumsahāra, Sudāna : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 407 lpp., 113 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 405.-[408.] lpp.
        ISBN 9789934546570.

 

Nortrapa, Kristiāna. 
    Dzīvot vieglāk / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 228 lpp.
        ISBN 9789934576003.

 

Pāvulēns, Jānis. 
    Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvulēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Svetlana Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 65.-68. lpp. - Ziņas par autoriem: 78.-80. lpp.
        ISBN 9789984463797.

 

Zeterbergs, Sepo. 
    Igaunijas vēsture / Sepo Zeterbergs ; tulkojusi Anna Velēda Žīgure ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 464 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. - Bibliogrāfija 435.-464. lpp. - Orģin. nos.: Uusi viron historia.
        ISBN 9789934154461.

 

Райдос, Виктория. 
    Культ предков. Сила нашей крови / Виктория Райдос. - Санкт-Петербург : Весь, 2018. - 286, [1] с.
        ISBN 9785957331636.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aleksijeviča, Svetlana. 
    Sievietes karā : noklusētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: У войны не женское лицо. - Nobela pēmija literatūrā 2015.
        ISBN 9789934154379.

 

Andersone, Marina. 
    Pakļāvības svētnīca : [romāns] / Marina Andersone ; tulkojusu Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 285 lpp. - (Kompliments 18+). - Oriģ. nos.: Haven of obedience.
        ISBN 9789934034954.

 

Cipkins, Aleksandrs. 
    Nepielūdzamas sievietes un citi stāsti : satīriskas komēdijas un pamācības dzīvei / Aleksandrs Cipkins ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 167 lpp. - Orģin. nos.: Женщины непреклонного возраста.
        ISBN 9789934201486.

 

Eskenss, Alens. 
    Dzīve, kuru aprokam : romāns / Alens Eskenss ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: The Life We Bury.
        ISBN 9789934071157.

 

Hiekapelto, Kati. 
    Kolibri / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934154270.

 

Ingrems, Ričards. 
    Atskatīties rītdienā : [detektīvromāns] / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073915.

 

Iveta, Harija meita. 
    Vīna meditācija sievietei : patiess stāsts / Iveta Harija meita ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantota Aivara Vilipsona grafika. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 151, [9] lpp.
        ISBN 9789934546518.

 

Mālmeisters, K.(Kārlis). 
    Kažēna atmiņas : Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos / Kārlis Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 415 lpp. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934201905.

 

Nolla, Džesika. 
    Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 365, [1] lpp. ; 22 cm. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: Luckiest Girl Alive.
        ISBN 9789934067297.

 

Ratinīka, Iveta. 
    tikko & tikai / Iveta Ratinīka ; mākslinieks Rolands Krutovs ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 x 16 cm.
        ISBN 9789934074288.

 

Rūmnieks, Valdis. 
    Starp Mežaparku un Murjāņiem : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934073762.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Болдаччи, Дэвид. 
    Фикс / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского С. М. Саксина. - Москва : Э ; Гранд Мастер, 2017. - 540, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
        ISBN 9785040909957.

 

Дивер, Джеффри. 
    Пустой стул / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Саксина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 475, [3] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The Empty Chair.
        ISBN 9785389140363.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Родословная до седьмого полена : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 318 [1]с. - (Иронический детектив). - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.
        ISBN 9785040896073.

 

Лаплант, Элис. 
    Расколотый разум : [роман] / Элис Лаплант ; пер. с англ. М. Стражгородской. - Москва : Э, 2018. - 346, [2]с. - (Лучший психологический триллер). (New York Times Bestseller). - Ориг. назв.: Turn of Mind.
        ISBN 9785040909919.

 

Мабри, Донна Фоли. 
    Мод : откровенная история одной семьи / Донна Фоли Мабриа ; перевод с английского А. А. Малышева. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. - (Secret Garden. Наедине с собой). - Ориг. назв.: Maude.
        ISBN 9785040887316.

 

Мартин, Чарлз. 
    Моя любовь когда-нибудь очнется / Чарлз Мартин ; перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Джентельмен нашего времени). (New York Times Bestselling Author). - Ориг. назв.: The dead don`t dance.
        ISBN 9785040908592.

 

 

Миньер, Бернар. 
    Не гаси свет / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Э, 2016. - 473, [1] с. ; 21 см. - (Secret. Культовый французский детектив).
        ISBN 9785699865376.

 

Прах, Вячеслав. 
    Нежность : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 287, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171056216.

 

Сума, Нова Рен. 
    Стены вокруг нас / Нова Рен Сума ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. - (Бестселлер по версии New York Times). (Like Book).
        ISBN 9785040908189.

 

Сушинский, Богдан. 
    Скитальцы океана : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 429, [2] с. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461433.

 

Финн, А. Дж. 
    Женщина в окне : [роман] / А. Дж. Финн ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 411, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The woman in the window.
        ISBN 9785389132658.

 

Хатчисон, Дот. 
    Розы мая : [роман] / Дот Хатчисон ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : ГрандМастер ; Э, 2018. - 348, [2] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Roses of May. - Продолжение бестселлера "Сад бабочек".
        ISBN 9785040909902.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Džordžs, Maiks.

    Septiņi AHĀ! pret stresu : kā atbrīvoties no stresa visās tā izpausmēs un iemācīties dzīvot mierīgu, laimīgu un mīlestības pilnu dzīvi / Maiks Džordžs ; no angl. val. tulkojusi Santa Linkuma. - Rīga : Vieda, 2017. - 137, [4] lpp.
        ISBN 9789934562082.

 

Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 214 lpp. : kartes, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934154201.

 

Pancs, Arkādijs. 
    Sarunas par mīlestību / Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-Zaiceva ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 159, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073526.

 

15. maija Latvija / Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis u.c. ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; Jānis Taurēns, tulkojums angļu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 503, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un personu rādītājs: 494.-[504.] lpp. - Secinājumi angļu valodā.
        ISBN 9789934154096.

 

Rekhems, Nīls. 
    SPIN pārdošana / Nīls Rekhems ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2017. - 268 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - SPIN=Situation, Problem, Implication, Need-payoff.
        ISBN 9789934534591.

 

Рубин, Гретхен. 
    Хорошие привычки, плохие привычки : как перестать быть заложником плохих привычек … и заменить их хорошими / Гретхен Рубин ; пер. с англ. Э. Мельник. - Москва : Э, 2017. - 398 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 379-380.
        ISBN 9785699981670.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ar mīlestību Latvijai : domas, dzejoļi, skaisti mirkļi / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 78, [2] lpp. : il., ģīm. - Grāmatā ievietoti latviešu dzejnieku dzejoļi, kas veltīti Latvijai.
        ISBN 9789984409436.

 

Džeferisa, Dina. 
    Tējas plantatora sieva : [romāns] / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 479 lpp. - Oriģ. nos.: The Tea Planter's Wife.
        ISBN 9789934069314.

 

Hakls, Emils. 
    Par vecākiem un bērniem : [romāns] / Emils Hakls ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - 142 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: O Rodičích a Dĕtech. - Ziņas par autoru: 139.-140. lpp.
        ISBN 9789984334585.

 

Hiders, Abbāss. 
    Pļauka / Abbāss Hiders ; tulkojusi Silvija Ģībiete. - Rīga : Hard von Hirschheydt apgāds, 2017. - 198 lpp. - Oriģ. nos.: Ohrfeige.
        ISBN 9789984974453.

 

Linka, Šarlote. 
    Izvēle : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp. ; 24 cm.Oriģ. nos. Die Entscheidung.
        ISBN 9789934068881.

 

Račs, Guntars. 
    365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas datorsalikums Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, [2018]. - 191 lpp.
        2. daļa.
        ISBN 9789934873409.

 

Robertss, Gregorijs Deivids. 
    Kalna ēna : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 941, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Mountain Shadow. - "Elpu aizraujošā bestsellera "Šantarāms" turpinājums" - Uz apvāka.
        ISBN 9789934073076.

 

Salgrāve, Iveta. 
    Kaut ko padarīt : [romāns] / Iveta Salgrāve ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 184, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1/2018 (223). - Ziņas par autori: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934154287.

 

Tirzītis, Gunārs. 
    Livonijas saulriets / Gunārs Tirzītis ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 206, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Lata Romāns ; 2/2018 (224).
        ISBN 9789934154331.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис. 
    Знак Каина : [повесть] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ, 2018. - 123, [2] c. : ил. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171042929.

 

Акунин, Борис. 
    Князь Клюква : [повести] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 287 c. : ил. - (История Российского государства).
        Содерж.: Плевок дьявола ; Князь Клюква.
        ISBN 9785171041618.

 

Бакман, Фредрик. 
    Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Фредрик Бакман ; перевод с шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2018. - 475, [2] с. : портр. - Ориг. назв.: Min mormor hälssar och säger förlat.
        ISBN 9785906837738.

 

Грегори, Филиппа. 
    Три сестры, три королевы : [роман] / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Н. Кузовлевой. - Москва : Э, 2017. - 542 с. - (Тайные страсти королей).
        ISBN 9785699978496.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Блог проказника домового : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 315 c. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040900886.

 

Елизаров, Михаил Юрьевич. 
    Библиотекарь : [роман] / Михаил Елизаров. - Москва : АСТ, 2016. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785170999101.

 

Машкова, Диана. 
    Чужие дети : роман / Диана Машкова. - Москва : Э, 2017. - 350 с.
        ISBN 9785040885961.

 

Пелевин, Виктор Олегович. 
    iPhuck 10 / Виктор Пелевин. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; ил. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).
        ISBN 9785040893942.

 

Пенни, Луиза. 
    Природа зверя : [роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 476 с. - (Звезды мирового детектива).Ориг. назв. The nature of the beast.
        ISBN 9785389114685.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна. 
    Нас украли. История преступлений / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с.
        ISBN 9785040900466.

 

Слаповский, Алексей Иванович. 
    Неизвестность : роман века, 1917-2017 / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ, 2017. - 504, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785171025298.

 

Сушинский, Богдан. 
    Остров обреченных : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461426.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна. 
    Все для тебя : новеллы о женских судьбах / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2018. - 504, [3] с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903921218.

 

Яковлева, Юлия. 
    Вдруг охотник выбегает / Юлия Яковлева. - Москва : Э, 2017. - 381 с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
        ISBN 9785699953066.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Danilāns, Anatolijs.
    Dzīvo priecīgs un vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, 2018. - 246 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789934201943.

 

Lai laba atmiņa un gaišs prāts / sastādījusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2017. - 125, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534621.

 

Urtāns, Juris.
    Dzīve Dzirkaļu pilskalnā / Juris Urtāns ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 143, [1] lpp. : il., foto. - Bibliogrāfija: 128.-135. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934857096.

 

Vecvanags, Mārtiņš.
    Darījumu sarunas : stratēģijas un taktikas / Mārtiņš Vecvanags ; ilustrāciju autore Dace Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 166, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas ; 23 cm.
        ISBN 9789934073304.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Likteņmezgli / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934072253.

 

Azimovs, Aizeks.
    Fonds : [romāns] / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 317, [3] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; [1. grāmata]). - Oriģ. nos.: Foundation. - Ziņas par autoru: 320. lpp.
        ISBN 9789934071638.

 

Bakmans, Frēdriks.
    Te bija Brita Marija / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 301, [1] lpp. - Orģin. nos.: Britt-Marie Var Har.
        ISBN 9789984236797.

 

Didjēlorāns, Žans Pols.
    Lasītājs vilcienā 6.27 : [romāns] / Žans Pols Didjēlorāns ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 156 lpp. - Oriģ. nos.: Le liseur du 6h27.
        ISBN 9789934071850.

 

Dikērs, Žoels.
    Baltimori : [romāns] / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 491, [4] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Le Livre des Baltimore.
        ISBN 9789934072604.

 

Druss, Gertruda.
    Svētās grēcinieces dienasgrāmata / Gertruda Druss ; no krievu valodas tulkojis Dainis Ignats ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; maketētājs Gunārs Vīķelis. - Rīga : Jumava, 2018. - 237, [2] lpp.
        ISBN 9789934201998.

 

Gaile, Inga.
    Neredzamie / Inga Gaile ; Natalijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934074455.

 

Hēgs, Pēters.
    Smillas jaunkundzes sniega izjūta : [romāns] / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [1] lpp. - (Detektīvu klubs).
        ISBN 9789934065361.

 

Judina, Dace.
    Tīrītājs / Dace Judina ; Arturs Nīmanis, vāka dizains un mākslinieciskais noformētājs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 390, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934154508.

 

Konelijs, Maikls.
    Liesmojošā istaba : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 431 lpp. - (#1 New Yourk Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: The Burning Room.
        ISBN 9789984358901.

 

Nesbē, Jū.
    Slāpes / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 510, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Torst.
        ISBN 9789934073090.

 

Pārksa, Adele.
    Svešinieks manās mājās : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 474 lpp. - Oriģ. nos.: The Stronger in My Home.
        ISBN 9789984358949.

 

Račko, Karīna. 
    Debesis pelnos : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 525, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934074448.

 

Sīmane, Ieva.
    Svētlaimes medniece / Ieva Sīmane ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 261, [2] lpp.
        ISBN 9789984358932.

 

Veinberga, Jana.
    Vēl viena diena : stāsti / Jana Veinberga ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 173, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Saturs: Novembris, veļu laiks ; Nevaru palikt ; Eņģelītis ; Džūlija (Improvizācija kantri stilā) ; Liepājas vecie nami ; Ūdensrožu dīķis ; Bailes ; Arielas dārzs ; Satikšanās ; Vēl viena diena (Another shitty day).
        ISBN 9789934063909.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Не прощаюсь : Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2017. - 413 c. : ил. - (Новый детективъ).
        Часть 2.
        ISBN 9785815914773.

 

Барякина, Эльвира.
    Чужестранка, или Белый Шанхай / Эльвира Барякина. - Москва : Э, 2017. - 412 с. - (Унесенные ветром истории).
        ISBN 9785699940882.

 

Веллер, Михаил Иосифович.
    Веритофобия / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2018. - 477 с.
        ISBN 9785171069490.

 

Гришэм, Джон.
    Остров Камино : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Гришэм: лучшие детективы). - Ориг. назв.: Camino island.
        ISBN 9785179825821.

 

Джуэлл, Лайза.
    Винс и Джой : [роман] / Лайза Джуэлл ; пер. с англ. Д. Сорокиной. - Москва : Э, 2017. - 473, [1] c. - (Романы о сильных чувствах. Лайза Джуэлл). - Ориг. назв.: Vince and Joy. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699920310.

 

Мартен-Люган, Аньес.
    Ты слышишь нашу музыку? : роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 407, [1] с. - (Счастливые люди). - Ориг. назв.: J'ai toujours cette musique dans la tête. - От автора бестселлера "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе".
        ISBN 9785170887552.

 

Мартин, Чарлз.
    Дороги, которым нет конца / Чарлз Мартин ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Э, 2017. - 348 с. - (Джентельмен нашего времени. Романы Чарлза Мартина).Ориг. назв. Long way gone.
        ISBN 9785040887859.

 

Поволяев, Валерий Дмитриевич.
    Зорге : Под знаком сакуры : [роман] / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785444462058.

 

Проуз, Аманда.
    Что я натворила? : [роман] / Аманда Проуз ; перевод с английского И. Рапопорта. - Москва : Э, 2018. - 413, [3] c. - (О лучшем чувстве на земле). - Ориг. назв.: What Have I Done?.
        ISBN 9785040908585.

 

Рой, Олег(Олег Юрьевич).
    Код личного счастья : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 350 с. - (Капризы изменчивой судьбы).
        ISBN 9785040885664.

 

Снокстра, Анна.
    Единственная дочь : роман / Анна Снокстра ; пер. с англ. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). - Пер.: Snokstra, Anna. Only daughter.
        ISBN 9785227080066.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна.
    Вечный идол : [новеллы о женских судьбах] / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2018. - 508, [1] с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903921256.

 

Флэгг, Фэнни.
    О чем говорит весь город : [роман] / Фэнни Флэгг ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Phantom press, 2017. - 446, [1] с. - Ориг. назв.: The whole town's talking by Fannie Flagg.
        ISBN 9785864717707.

 

Хруцкий, Эдуард.
    Страх : повести / Эдуард Хруцкий. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).
        Содерж.: Страх ; Сто первый километр ; Брат твой Авель ; Ночной закон.
        ISBN 9785227057525.

 

Шафак, Элиф.
    Три дочери Евы : [роман] / Элиф Шафак ; пер. с англ. Екатерины Большелаповой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 445, [2] с. - Ориг. назв.: Three daughters of Eve.
        ISBN 9785389126831.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bormane, Anita. 
    Skaists bij' tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 189.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934154225.

 

Grēniņa, Aiga.

    Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās / Aiga Grēniņa ; redaktore Ilze Stikāne ; grafiskais dizains Alise Štrause. - Rīga : Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, 2017. - 32 lpp. : ilustrācijas, tabulas. - Bibliogrāfija: 25.-27. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Autors uz vāka nav uzrādīts.

        ISBN 9789934193965.

 

Danilāns, Anatolijs. 
    Dzīvo vesels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. - Rīga : Jumava, [2017]. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas. - "Grāmatā izmantoti raksti no izdevniecības "Lauku Avīze", laikrakstiem "Diena", "Latvijas Avīze", un "Lauku Avīze", kā arī no žurnāliem "Aptiekāra padoms", "Aptiekāra Žurnāls", "Ārsts.lv", "Citādā Pasaule", "Doctus", "Latvijas Ārsts", "Veselība", "36,6°C" un "40 plus"" - Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934201684.

 

Eniņš, Guntis. 
    Koki mājas nepamet : Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā / Guntis Eniņš ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; foto: Guntis Eniņš, Gunārs Janaitis, Jānis Deinats, Vilis Rīdzinieks. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp., Gunta Eniņa publikācijas par dižkokiem: 216.-222. lpp.
        ISBN 9789934154249.

 

Guļevska, Lia. 
    Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 239 lpp. : ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: 228.-239. lpp.
        ISBN 9789934153662.

 

Hanters, Frensiss. 
    Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki : homeopātija tiem, kuri to lieto pirmo reizi, un viņu mīļdzīvniekiem / Frensiss Hanters, Stīvens Keins ; tulkojusi Vizma Zaķe ; redaktors Juris Jakušenoks. - Rīga : Homeopātiskās izglītības atbalsta fonds, 2016. - 115, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Peoples Are Pets.
        ISBN 9789934148866.

 

Kuzmina-Jukna, Guntra. 
    Sirdsgunteņa : [nošu burtnīcā] / Guntra Kuzmina-Jukna. - Rēzekne : Rēzeknes novada pašvaldība ; Bērzgales pagasta pārvalde, 2017. - 127 lpp. : il., notis.
        ISBN 9790900506702.

 

Marcinkēvičs, Alvis. 
    Ukrainas krīze : Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens / Alvis Marcinkēvičs ; zin. redaktori: Jānis Taurēns, Aldis Miņins. - Ķekava : Lasītava, 2017. - 296 lpp. : fotogrāfijas, kartes, diagrammas. - (las.ām).
        ISBN 9789934866487.

 

Melbārde, Indra. 
    Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārdu autori: Ilona Griboņika, Kaspars Bāliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 238, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Soli pa solim). - Bibliogrāfija: 234. lpp. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Uz vāka un titullapā: NLP.
        2. grāmata. Mērķi ; Valodas maģija ; Metaprogrammas.
        ISBN 9789934073144.

 

Mikušina, Tatjana. 
    Imperators Nikolajs II : krusta ceļš / T. Mikušina, O. Ivanova, E. Iļjina ; no krievu val tulk., red. Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 159, [1] lpp. : il., k., portr. - Bibliogrāfija: 156.-[160.] lpp. - Oriģ. nos.: Император Николай II: крестный путь.
        ISBN 9789984894706.

 

Paičs, Indulis. 
    Deviņi dvēseles uzdevumi : tuksneša tēvi un evolucionārā psiholoģija / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 240 lpp.
        ISBN 9789934073021.

 

Rancāne, Anna. 
    Rāznas nacionālajam parkam 10 gadu / Anna Rancāne ; foto: Andris Eglītis, Valdis Ošņš ; tulkojums angļu valoda Mārcis Ošiņš ; tulkojums krievu valora Larisa Podskočija ; dizains, makets Sandra Ošiņa ; redaktore, korektore Ilze Antēna. - Kaunata : Rāznas nacionālā parka biedrība, 2017. - 133, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934193248.

 

Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Rūdolfs Blaumanis ; Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - Rīga : Zinātne, 2017. - 671 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas vēstules vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. - Personu rādītājs: [645.]-671. lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa zīmējums.
        ISBN 9789934549380.

 

Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sast. Lilita Vīksna ; māksl. Sarmīte Māliņa, Dace Egīte ; atbild. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 272 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934201417.

 

Vaivade, Anita. 
    Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās : [monogrāfija] / Anita Vaivade ; rec.: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks ; red. Gita Bērziņa ; angļu val. red. Džefrijs Grīnvalds ; franču val. red. Žans Žaks Rangnuārs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 367 lpp. : sh., tab. - (Studia humanitarica). - Bibliogr.: 294.-307. lpp. un zemsv. piez. . - Pers. rād.: 308. lpp. . - Priekšm. rād.: 309.-312. lpp. - Kopsavilkums angļu un franču val.
        ISBN 9789984893242.

 

Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā / sastādītāja un teksta autore Irēna Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins, Normunds Brasliņš ; priekšvārdu sarakstīja Osvalds Zvejsalnieks ; sadarbības partneri: Biedrība "Rēzeknes mākslinieku kopa", Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. - [Rēzekne] : Biedrība "Latgalieši", [2017]. - 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija piezīmēs: 194.-195. lpp. un personu rādītājs: 196. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934193545.

 

Zalāne, Paulīne. 
    Dzīvniekiem ir dvēsele / Paulīne Zalāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 63 lpp. : il.
        ISBN 9789984293011.

 

Žēlsirdības gads : 08.12.2015. - 20.11.2016. - Uz vāka: Esiet žēlsirdīgi kā tēvs (sal. LK 6,36). - [B.v.] : Latvijas Bīskapu konference, 2015. - 73 lpp.

 

Блект, Рами. 
    Две жены : как быть счастливыми в личной жизни / Рами Блект. - Москва : АСТ, 2018. - 223 с. ; 20 см.
        ISBN 9785171060909.

 

Бушков, Александр Александрович. 
    Сталин. Красный монарх : хроники великого и ужасного времени / Александр Бушков. - Москва : [б. и.], 2017. - 413, [2] с. ; 22 см. - (Загадки истории). - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 9785852478672.

 

Куриный бульон для души : 101 история о женщинах, которая заставит вас снова влюбиться в жизнь / Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Дженнифер Рид Хоуторн, Марси Шимофф ; пер. с англ. А. А. Малышевой, А. Андреева. - Москва : Э, 2017. - 382 с. - (Kуриный бульон для души). - Oriģ. nos.: Chicken Soup for the Soul.
        ISBN 9785699943777.

 

Рубенис, Юрис. 
    Она и он : любовь, отношения, секс / Юрис Рубенис ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; рисунки Инты Саркане. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 309.-315. lpp. un atsauces komentāros: 281.-308. lpp. - Ориг. назв.: Viņa un viņš. - Ziņas par autoru: 317.-318. lpp. . - Grāmatā iekļautas Māra Subačas pasakas.
        ISBN 9789934071980.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aussalīts. 
    Viršu ziedonī / Aussalīts ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains Viesturs Reķis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 251 lpp. : il.
        ISBN 9789984835914.

 

Avramčenko, Maruta 
    Skusteņš viejā / Maruta Avramčenko ; redaktore Maruta Latkovska ; Silvija Tuča, vāka dizains. - [Viļāni] : Maruta Avramčenko, 2017. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dzejoļi paralēli latgaliešu un latviešu valodā. - Skusteņš viejā = Lakatiņš vējā.
        ISBN 9789934192203.

 

Elliss, Deivids. 
    Spriedums : [romāns] / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs, Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 480 lpp. - Edgara Alana Po balvas laureāts - Uz vakā.
        ISBN 9789984358871.

 

Koļesņikovs, Nikolajs. 
    Pēteris un Otīlija / Nikolajs Koļesņikovs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 109 lpp. : il.
        ISBN 9789984293004.

 

Raibīs. 
    Pistacejis / Raibīs ; red. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Biedrība Kukuži, 2017. - 88 lpp. : il.
        ISBN 9789934193712.

 

Teilore, Lulū. 
    Salā sastingusī saule / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 473 lpp. - Oriģ. nos.: The winter children.
        ISBN 9789984358918.

 

Tikai mazliet, bet no sirds : [veltījums jaukai dienai : dzeja] / Maruta Avramčenko, Agnese Ezerroze, Antoņina Logina, Sigita Sīle, Inta Špillere ; grāmatas idejas autore un sastādītāja Agnese Piļāne. - [Rīga] : Autorizdevums, 2017. - 97, [6] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934558245.

 

Užāne, Jette. 
    Jettes dienu grāmata / Jette Užāne, Elīna Apsīte ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : VESTA-LK, 2017. - 366 lpp. : ilustrācijas, faksimili ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Grāmatas vāks ar magnētisko aizdari.
        ISBN 9789934511431.

 

Zālīte, Māra. 
    Paradīzes putni : [romāns] / Māra Zālīte ; Jānis Esītis, vāka dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 310, [1] lpp. - Romāna " Pieci pirksti" otrā grāmata.
        ISBN 9789934546501.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Laima, Rita. 
    Skylarks & rebels : a memoir about the Soviet Russian occupation of Latvia, life in a totalitarian state, and freedom / Rita Laima ; cover design by Krišjānis Rozentāls ; photograph by Andris Krieviņš. - Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2017]. - 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - (Edition Noëma‏). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9783838208541.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллингем, Марджери. 
    Полиция на похоронах ; Цветы для судьи : [сборник] / Марджери Аллингем ; пер. с англ. Е. Романовой, Т. Борисовой. - Москва : АСТ, 2016. - 539, [2] с. - (Золотой век английского детектива).
        ISBN 9785170912896.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Тринадцать ведьм : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699912001.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Яд персидской сирени : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2017. - 379 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785699998289.

 

Браун, Дэн. 
    Происхождение : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Oriģ. nos.: Origin.
        ISBN 9785171061500.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Шпионы тоже лохи / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. ; 20 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Продолжение романа "Вафли по-шпионски".
        ISBN 9785171005986. . - ISBN 9785171006051.

 

Джиолито, Малин Перссон. 
    Зыбучие пески : [роман] / Малин Перссон Джиолито ; пер. со швед. Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2017. - 351 с. - (Мастера саспенса). - Ориг. назв.: Störst av allt (Quicksand).
        ISBN 9785171016555.

 

Дойл, Адриан Конан. 
    Неизвестные приключения Шерлока Холмса : перевод с английского / Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171053710.

 

Задорнов, Михаил Николаевич. 
    Придумано в СССР / Михаил Задорнов. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 415 с. : ил.
        ISBN 9785227064714.

 

Пастернак, Борис Леонидович. 
    Стихотворения / Борис Пастернак. - Москва : Э, 2016. - 414 с. - (Золотая серия поэзии). (Всемирная библиотека поэзии). (Великие поэты мира).
        ISBN 9785699866175. . - ISBN 9785699807765. . - ISBN 9785699665662.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Что скрывают красные маки / Виктория Платова. - Москва : Э, 2017. - 315, [2] с. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой).
        ISBN 9785040885343.

 

Пшеничная, Вита. 
    Ничего задарма! : стихи, новеллы, эссе / Вита Пшеничная. - Псков : б.и., 2016. - 167 с.
        ISBN 9785437300718.

 

Себежанин, Александр. 
    В каждом слове с_ LOVE : поэзия любви / Александр Себежанин. - Псков : б. и., 2015. - 224 с.
        ISBN 9785945423251.

 

Словенское поле - 2017 : стихи / сост. Андрея Бениаминова. - Псков : Псковское региональное отделение Союза писателей России, 2017. - 151 с. - Поэтический фестиваль "Словенское поле", Изборск.
        ISBN 9785945423398.

 

Ферранте, Элена. 
    История о пропавшем ребенке : моя гениальная подруга : зрелость, старость / Элена Ферранте ; пер. с ит. О. Ткаченко. - Москва : СИНДБАД, 2018. - 479 с. - (Неаполитанский квартет ; Книга 4). - Ориг. назв.: Storia di chi fugge e di chi resta.
        ISBN 9785906837752.

 

Хилтон, Л. С. 
    Госпожа / Л. С. Хилтон ; пер. с англ. Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 380, [1] с. ; 21 см. - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785389128590.

 

Хоули, Ной. 
    Перед падением : [роман] / Ной Хоули ; пер. с англ. А. Загорского. - Москва : АСТ, 2017. - 415 с. - (Must read - Прочесть всем!). - Ориг. назв.: Before The Fall.
        ISBN 9785170943326.

 

Шафак, Элиф. 
    Сорок правил любви / Элиф Шафак ; пер. с англ. Людмилы Володарской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 415 с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Forty Rules of Love.
        ISBN 9785389134300.

 

Шутить - не плакать : история в лицах : пародии, шутки, эпиграммы, посвящения, шаржи / сост. И. Панченко ; шаржи В. Кузнецова. - Псков : Стерх, 2017. - 111 с. - 50-летию создания Псковского отделения Союза писателей России посвящается.
        . 2.
        ISBN 9785895291368.

 

 

Līdzīgi raksti