Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2017. gada 20. oktobra līdz 14. decembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā aplūkojama fotoizstāde “Zili zaļā galerija”, kas atceļojusi no Dabas aizsardzības Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Izstādē apvienotas Latvijas un Baltkrievijas pierobežas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un Baltkrievijas nacionālā parka “Braslavas ezeri” – gleznaināko ainavu un raksturīgāko dabas vērtību fotogrāfijas.

 

     Izstāde tapusi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava - Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” ietvaros.

 

     No Latvijas puses izstādē eksponēti fotokonkursa “Mana Augšdaugava” labāko autoru darbi, bet no Baltkrievijas puses izstādē iekļauti Baltkrievijas nacionālā parka “Braslavas ezeri” zinātnes daļas iesniegtie fotoarhīva materiāli.

 

     Patīkamu skatīšanos un dabas vērtību iepazīšanu!

 

     Rakstā izmantota Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtā informācija.