Vilhelms Gebels, Mihaela Gloklere

Bērns
Medicīniski un pedagoģiski padomi – saslimšanas, norādes par veselīgu attīstību, ārsta padomi audzināšanas jautājumos.
Pārbaudīt pieejamību
 

Māris Ruks

„Lielzirneklis K”
Ar „K” burtu sākas daudzi vārdi – Kargins, Krasovickis, Kremlis, Krievija, komunists, kredītu klaušas, krīze... tā varētu turpināt. Patiesībā Lielzirneklis K apvieno to visu.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Mārketings”

Rakstos apkopoti dažādi skatījumi uz mārketinga jomu no globālas zīmolvadības līdz baumu vadīšanai. Šī grāmata palīdzēs vadītājiem plānot un īstenot stratēģiskās mārketinga programmas.
Pārbaudīt pieejamību
 

Ņina Rācenāja 

„Darba līgums kā tiesību avots” 

Darba līgums aizsargā darbinieka tiesības, uzliekot darba devējam pildīt likumā un normatīvajos aktos uzliktos pienākumus. Par vērtīgu informatīvo avotu grāmata kalpos ikvienam lasītājam, jo tajā apkopotā informācija ļaus detalizēti izvērtēt un izprast būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pušu interesēm, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, pārtraucot darba līgumu vai risinot individuālus strīdus starp darba devēju un darbinieku.

Pārbaudīt pieejamību 
 

Aleksejs Jegorovs

„Uzvedības atkarības”
Medicīnas zinātņu doktora Alekseja Jegorova grāmata ir veltīta mūsdienās ļoti aktuālai problēmai – uzvedības atkarībām. Grāmatā analizēti uzvedības atkarību cēloņi, dažādu dzimumu cilvēkiem raksturīgās uzvedības atkarības izpausmes un iespējas šo atkarību ārstēt. Grāmatas autors piedāvā arī savu atkarību klasifikāciju. Grāmata būs ļoti noderīga gan speciālistiem, gan skolotājiem, gan tiem cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar atkarīgiem cilvēkiem. Autors brīdina, ka mūsdienu sabiedrībā uzvedības atkarības ietekmē arvien plašāku cilvēku loku un ikvienam būtu lietderīgi iepazīties ar to izpausmēm un paškontroles iespējām šādos gadījumos.
Pārbaudīt pieejamību
 

Maruta Šiliņa, Ināra Dupure

„Pacientu izglītošana – māsas kompetence”
Mācību grāmata māsu programmas studentiem un praktizējošām māsām.
Pārbaudīt pieejamību
 

Haralds Biezais

„Dieva tēls latviešu tautas reliģijā”
Šī grāmata ir tiešs turpinājums reliģiju vēsturnieka Haralda Biezā pētījumam „Seno latviešu galvenās dievietes”. Monogrāfijā autors ar iespējami lielāku varbūtības pakāpi centies atšķetināt to priekšstatu slāni, kas raksturoja seno latviešu Dievu, pirms kristietība pārņēma viņa vārdu un iekausēja debesu tēva tēlā kristīgus priekšstatus.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Ādama stāsts”

Mazsalacas apvidus zemnieka Ādama Purmaļa (1846-1917) autobiogrāfijas pirmpublicējums. Savā dzīvesstāstā, ko līdz pat mūsdienām rokrakstā glabājuši viņa pēcteči, stāstot par savu personīgo dzīvi, Ā. Purmalis savdabīgi raksturo arī tā laika lauku cilvēku ieradumus, sabiedriskās attiecības un ģimenes tradīcijas. Publicētais manuskripts šobrīd ir plašākais un izsmeļošākais zināmais materiāls par precību un meitās iešanas tradīcijām Ziemeļvidzemē 19. gadsimta otrajā pusē. Šī grāmata noderēs tiem, kurus interesē novadu kultūrvēsture – folklora, etnogrāfija, valoda utt.

Pārbaudīt pieejamību
 

Aleksandrs Pjatigorskis

„Kas ir politikas filosofija”
Pārdomas un atziņas. Pazīstamā filosofa, Londonas universitātes profesora lekciju cikls veltīts cilvēka situācijas izpratnei varas apstākļos. Asa intelektuāla provokācija, kuras mērķis – politiskās domāšanas un politiskās kultūras audzināšana. Darbu par politiskās domāšanas mītiem autors veido no kāzusu un sižetu pārpilnības. Grāmatā jūs atradīsiet trāpīgas piezīmes par ekspertu veikumu, par politisko gribu un par daudzām vēsturiskām personībām.
Pārbaudīt pieejamību
 

Emīlija Soida

„Vārddarināšana”
Grāmata, kas tapusi 20. gs. 70. gados, ir pētījums par latviešu valodas vārddarināšanas sistēmu. Pētījums joprojām ir novitāte latviešu valodniecībā. Tajā atklāta vārddarināšanas kā valodniecības nozares teorija un analīzes principi, detalizēti atspoguļota adjektīvu un verbu darināšana. Darbs noderīgs filologiem, filoloģijas studentiem un katram, kam interesē latviešu valodas vārdu krājuma bagātināšana.
Pārbaudīt pieejamību
 

Rasma Grīsle

„Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi”
Heterotonu vārdnīca pieder pie pirmreizīgiem pētījumiem akcentoloģijā, kas gan nopietni, gan smaidīgi "kvēli aicina" nejaukt zilbju intonācijas. Vārdnīcā ir vairāk nekā 800 hetertonu vienību.
Pārbaudīt pieejamību
 

Marina Januška

„Problēmjautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā”
Praktiskā palīglīdzekļa pirmajā daļā aplūkoti pamatlīdzekļu uzskaites jautājumi saistībā ar pieņemto un obligāti izpildāmo Latvijas grāmatvedības standartu Nr. 7 „Pamatlīdzekļi”. Tuvāk aplūkoti standarta noteikumi, analizētas uzņēmumu praktiskajai darbībai raksturīgu nestandarta situāciju īpatnības, sniegti ieteikumi to risināšanai.
Palīglīdzekļa otrā daļa veltīta grāmatvedības un nodokļu jautājumiem operācijās, kas saistītas ar nomas attiecībām, turklāt sniedz atbildes gan iznomātājam, gan nomniekam.
Palīglīdzekļa pirmajā un otrajā daļā sniegti piemēri, kas atbilst reālām saimnieciskām situācijām, kā arī kārtība, kādā tās atspoguļojamas uzskaitē (ietverot nodokļu aprēķināšanas elementus).
Pārbaudīt pieejamību
 

„Marta Liepiņa-Skulme”

Mākslas albums veltīts izcilajai latviešu tēlniecei M. Liepiņai-Skulmei (1890-1962). Viņa bija pirmā sieviete tēlniece latviešu mākslas vēsturē. M. Skulme nav izlaidusi nevienu vēstures lapas pusi un katrā no tām atstājusi savus ierakstus.
Pārbaudīt pieejamību
 

Imants Lancmanis

„Piektais bauslis”
Šis ir krāšņs izdevums, kas tiecas atklāt autora filozofisko un kultūrvēsturiskā izpētē balstīto, ilgi iznēsāto domu, kas viņu nodarbinājusi, sākot ar 1905. gada revolūcijas atceres laiku pirms trim gadiem, kad plaši tika apspriests šis latviešu tautai tik nozīmīgais vēstures fakts.
Pārbaudīt pieejamību
 

Ilze Konstante

„Jānis Osis”
Mākslas zinātnieces I. Konstantes monogrāfija atgriež Latvijas mākslas vēsturei nepelnīti novārtā atstāto mākslinieku Jāni Osi (1926-1991). Apcerējums vēstī par gleznotāja dzīvi un daiļradi. Kāds viņš bija un ko viņš atstāja mākslā – par to šajā grāmatā.
Pārbaudīt pieejamību
 

Aldis Kļaviņš

„Liepājas māksla gadsimtu vējos”
„Izdevums iecerēts kā veltījums tiem latviešu māksliniekiem, kuru dzīve īsāku vai garāku laiku bijusi saistīta ar Liepāju, kuru galvenā radošā izteiksme bijusi glezniecība, kuri aktīvi darbojušies mākslas pedagoģijā un piedalījušies izstāžu darbībā, tādējādi veidojot to kultūrvidi, kurā mēs visi dzīvojam. Grāmatā izmantotas gleznu reprodukcijas no Liepājas muzeja un mākslinieku personīgajiem krājumiem.” (Aldis Kļaviņš.)
Pārbaudīt pieejamību
 

Irēna Bākule, Arnis Siksna

„Rīga ārpus nocietinājumiem”
Grāmata ietver ļoti interesanta pagrieziena tēmas risinājumu pilsētas vēsturē, kas ļauj labāk saprast un uzskatāmi ieraudzīt mūsu galvaspilsētas attīstības posmus. Rīga ir viena no nedaudzām Eiropas pilsētām, kuras paplašināšanos ārpus viduslaiku daļas noteica vairāki secīgi pilsētplānošanas projekti, kurus izstrādāja profesionāli fortifikāciju būves inženieri un arhitekti laikā no 17. gs. pirmās puses līdz 19. gs. beigām. Rīgas kartes un attēli – zīmējumi un fotogrāfijas – līdz ar erudīto un pieredzējušo pētnieku analītisko tekstu veido unikālu materiālu, kas grāmatas formātā noteikti lieliski kalpos Rīgas tēla iezīmēšanai atkal jaunās krāsās.
Pārbaudīt pieejamību
 

Эвелина Гульянц

„Поделки из природных материалов в детском саду”
Grāmatā stāstīts, kā mācīt bērnus darboties ar dabas materiāliem, pagatavojot rotaļlietas no ozolzīlēm, riekstiem, kastaņiem, gliemežvākiem, salmiem u. c. Grāmatas pirmais izdevums nāca klajā 1983. gadā, pārizdotais variants ir papildināts ar shēmām, kuras parāda mantiņu izgatavošanas secību.
Pārbaudīt pieejamību
 

Владимир Рафеенко

„Рыболовные самоделки”
Grāmatā atradīsiet pilnīgu informāciju par to, kā pagatavot zivju ķeršanai paredzēto līdzekļus.
Pārbaudīt pieejamību
 
 
Šajā izstādē apkopotas tikai nozaru literatūras grāmatas, pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties mājaslapas sadaļā „Jaunieguvumu saraksti”.
Jaunās grāmatas RCB tiek izliktas divas reizes mēnesī – 1. un 16. datumā. Gadījumos, kad šajos datumos ir svētku dienas vai brīvdienas, jaunieguvumi tiek izlikti pirmajā darbdienā pēc attiecīgā datuma.