Nozaru literatūra

 

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā : grām. augstskolu stud., speciālistiem un interesentiem / I. Ziemeles red. - Rīga : Izglītības soļi, 2000. - 409 lpp. - Bibliogrāfija: lpp. 315.-323.
        ISBN 9984943607.

 

Kerija, Tanita.
    Ko domā mans pusaudzis? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. , ©2021. - 220 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem. . - "13 līdz 18 gadi"--Uz vāka. . - Alfabētiskais rādītājs: 214.-219. lpp.
        ISBN 9789934095122.

 

Kraģis, Indars.
    Oratora meistarība : publiskās runas teorija un prakse / Indars Kraģis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - [Rīga] : Jumava, 2021. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 254.-263. lpp.
        ISBN 9789934572845.

 

Krastiņš, Uldis.
    Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 620, [1] lpp. : portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 561.-604. lpp. - Ziņas par autoriem: 12.-15. lpp.
        ISBN 9789934508967.

 

Markus, Dace.
    Ievads runas un rakstu kultūrā / Dace Markus, Anna Vulāne ; recenzente Dr.paed. Elita Stikute ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. , ©2022. - 63 lpp. : karte, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: valoda). - Resurss pieejams arī tiešsaistē (2020). - Bibliogrāfija: 62.-63. lpp.
        ISBN 9789934187704.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Krekle, Maija.
    Atraitnes dēls : Plūdoņa jūtas un dziņas : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 251 lpp. ; 21 cm. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 978993429040.
        ISBN 9789934290398.

 

Velbeks, Mišels.
    Serotonīns : romāns / Mišels Velbeks ; mākslinieks Aivars Plotka ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238951.

 

 

Līdzīgi raksti