Nozaru literatūra

 

Leboijē, Frederiks.
    Par piedzimšanu bez vardarbības : esejas / Frederiks Leboijē ; tulkojusi Linda Vītuma ; literārā redaktore Aija Lāce ; vāka noformējums: Santa Oborenko ; priekšvārda autore Vita Kalniņa. - 2. izdevums. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2019]. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934199325.

 

Lickona, Thomas.
    Kā izaudzināt laipnus bērnus : un pretī iemantot cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni / Tomass Likona ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, [2019]. , ©2018. - 452 lpp.
        ISBN 9789934534874.

 

Mazure-Vucāne, Modrīte.
    Pagasttiesa Latvijā / Modrīte Mazure-Vucāne ; zinātniskais recenzents, ievada autors Dr.iur. Romāns Apsītis ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 293 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 263.-290. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934184499.

 

Mōras Zeme : kultūrvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti / redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgoles Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. - 405 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm.
        2. sējums. 2001-2004.
        ISBN 9789984293271.

 

Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. gada līdz 1986. gadam / redaktors Jānis Kalve ; mākslinieks Ivo Grundulis ; ievads, salikums: Imants Balodis ; autori: Gints Zelmenis, Bruno Javoišs. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 159 lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm + pielikums (1 salocīta lp. karte). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Pretestības kustības dalībnieki, politiski represētie un "pretpadomju noziegumi" okupētajā Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam / Gints Zelmenis ; Pretošanās kustības dalībnieku un politiski represēto saraksts okupētajā Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam / Gints Zelmenis ; Mans karoga stāsts / Bruno Javoišs ; Lejā / Bruno Javoišs ; Mordvijas 11. lēģera plāns / Bruno Javoišs ; Etīdes par Voldemāru Zariņu / Bruno Javoišs. Pielikums: karte "Pretestības kustība un politiskās represijas okupētajā Latvijā (1959-1986)".
        ISBN 9789984334974.

 

Norts, Mihaels.
    Baltijas jūras reģiona vēsture : tirdzniecība un kultūras / Mihaels Norts ; no vācu valodas tulkojusi Maija Levāne ; zinātniskais redaktors Andris Levāns ; literārā redaktore Agita Kazakeviča. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 462, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 403.-[434.] lpp. un personu rādītājs: 439.-[463.] lpp.
        ISBN 9789934184550.

 

Piemineklis un laiks : materiālu krājums par Latgales Atbrīvošanas pieminekli / sastādījusi un ievadu sarakstījusi Irēna Vilčuka ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; Eduarda Utāna attēls uz vāka. - [Otrais, papildinātais, izdevums]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. , ©1992. - 230 lpp. : il. ; 18 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu valodā.
        ISBN 9789984293295.

 

Roslings, Hanss.
    Factfulness : desmit iemesli, kāpēc situācija pasaulē man šķiet sliktāka, nekā ir patiesībā / Hanss Roslings ar Ūlu Roslingu un Annu Roslingu Rēnlundu ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 336 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [307.]-327. lpp. un rādītājs: [331.]-336. lpp. - Ziņas par autoriem: [328.]-330. lpp.
        ISBN 9789934082238.

 

Sanda, Ilse.
    Pārtrūkušas attiecības - atjaunot vai samierināties? : psihoterapeita ieteikumi / Ilse Sanda ; no dāņu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934082849.

 

Ненашева, Лиана.
    Горькая правда о сахаре / Лиана Ненашева. - Москва : Эксмо, 2013. - Москва : РИПОл классик, 2019. , ©2019. - 215 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Happy Life).
        ISBN 9785386122942.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Apšeniece, Leontīne.
    Kaķu simfonija : dzejoļi / Leontīne Apšeniece ; Ivetas Puplovskas ilustrācijas un vāka noformējums. - [Rēzekne] : Latgales Kultūras centra izdevniecība, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. . - XII.
        ISBN 9789984293264.

 

Brokāne, Marija.
    Brokānu dzimta / Marija Brokāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - 355 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293301.

 

Dimants, Jānis.
    Simtgades dullais letiņš : apskaidrības : Jāņa Dimanta gabaliņi / Jānis Dimants. - Rīga : Jumava, [2019]. - 271, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934203572.

 

Ezerkalns, Gatis.
    Ragana manā skapī : romāns / Gatis Ezerkalns ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 543, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 539.-[544.] lpp.
        ISBN 9789934081880.

 

Konstantīna, Liva.
    kad tevi redzēju pēdējo reizi : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 412 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359571.

 

Moja, Džodžo.
    Joprojām es / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 399, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934082603.

 

Nesers, Hokans.
    Pavisam cits stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 542, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [2]).
        ISBN 9789934080784.

 

Poruks, Jānis.
    Klusētājs. Proza / Jānis Poruks ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; sakārtotāja, redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 122, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934081675.

 

Varde, Rvīns.
    Kas te notiek : [dokumentālā īsproza] / Rvīns Varde ; mākslinieks Ernests Kļaviņš, literāra redaktore Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - 140, [1] lpp.
        ISBN 9789984237619.

 

Vēra, Ruta.
    Sieviete no desmitās kajītes / Ruta Vēra ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 350, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934080760.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Боланд, Шалини.
    Девушка из моря : [роман] / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. , ©2019. - 283, [3] с. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041031817.

 

Болдаччи, Дэвид.
    Невинная : роман / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского А. В. Филонова. - Москва : Эксмо ; Гранд Мастер, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1). - Книга серии о Уилле Роби.
        ISBN 9785041035914.

 

Брындза, Роберт.
    Девушка во льду : роман / Роберт Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171039066.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна).
    Первая жизнь, вторая жизнь : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 312, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Никаких запретных тем!). (Остросюжетная проза О. Володарской).
        ISBN 9785041035891.

 

Карлино, Рене.
    Прежде чем мы стали чужими : история одной дружбы, ненависти, любви / Рене Карлино ; перевод с английского Анны Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041035723.

 

Леонов, Николай.
    Адская семейка / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 384 с. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041033323.

 

Миронина, Наталия.
    Ищи меня за облаками : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 283 с. ; 20 см. - (Счастливый билет).
        ISBN 9785041035426.

 

Михайлова, Евгения.
    Отпущение без грехов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041052645.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Дневник чужих грехов : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041046309.

 

Тамоников, Александр Александрович.
    Ногайская орда : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [2] с. - (Спецназ Ивана Грозного).
        ISBN 9785041017019.

 

Уайт, Карен.
    Девушка с Легар-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). (Tradd Street ; Книга 2).
        ISBN 9785041049430.

 

Фаулер, Тереза Энн.
    Порядочная женщина : непокорная из семьи Вандербильт / Тереза Энн Фаулер ; перевод с английского Т. Ермашкевич. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Совершенно замечательная книга).
        ISBN 9785041050993.

 

Чиж, Антон.
    Бой бабочек / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 412, [2] с. ; 20 см. - (Мастер детектива. Антон Чиж).
        ISBN 9785041036379.

  

Līdzīgi raksti