Nozaru literatūra 

 

Celma, Daina.
    Vadītājs un vadīšana izglītībā / Daina Celma. - Rīga : RaKa, 2006. - 217 lpp. : tab., diagr., sh., zīm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). - Bibliogr. nod. beigās.
        ISBN 9984-15-826-8. 
 

Daba un vēsture 2009 / sastād. Zaiga Kipere. - Rīga : Zinātne, 2008. - 245 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8083-8-3.
 

Dombrava, Elita.
    Radošais mārketings : [māc. līdz.] / Elita Dombrava. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 194 lpp. : il., sh., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 56). - Bibliogr.: 188.-194. lpp.
        ISBN 978-9984-8280-4-6.
 

Dzīves jautājumi : zin. rakstu krāj. / Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība” ; virsred. un zin. red. Lidija Šiļņeva. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, 2007. - 415 lpp. : att., tab.
        12. [sēj.].
        ISBN 978-9984-98424-7.
 

Gūtenbrunners, Kristofs.
    Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas dziedniecība / Kr. Gūtenbrunners, Ž.-Ž. Glēzeners ; no vācu val. tulk. Ilze Hāznere. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2008. - 217 lpp.; 62 attēli un 56 tabulas.
        ISBN 978-9984-263-86-1.
 

Komiskijs, Džoels.
    Kā vadīt lielisku mazās grupas sapulci … lai cilvēki gribētu nākt atkal / Džoels Komiskijs ; no angl. val. tulk. Mārtiņš Vidzenieks. - [B.v.] : Atradums - personības attīstības resursi, 2008. - 141 lpp. - Oriģ. nos.: How to Lead a Great Cell Group Meeting.
        ISBN 9984-613-49-6. - ISBN 978-9984-613-49-9.
 

Kristapsone, Silvija.
    Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem / Silvija Kristapsone. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 349, [1] lpp. : diagr., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). - Bibliogr.: 323.-330. lpp.
        ISBN 978-9984-8280-0-8.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sast. Juris Ciganovs ; kopsav. tulk. Anita Brence, Dainis Poziņš. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2003. - 288 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., sh., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latviešu, angļu val. - Kopsav. angļu val.
        4. [gadagrām.].
        ISBN 9984-643-61-1.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sastādītāja Sarmīte Baltiņa ; kopsavilkumus tulkojusi Anita Brence ; māksliniece Gunta Plotka. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2004. - 220 lpp. : krās. il., il., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Prettit., satura rād. un kopsav. angļu val.
        5. [gadagrām.].
        ISBN 9984-96571-6.
 

Latvijas Kara muzejs.
    Latvijas Kara muzeja gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sast. Juris Ciganovs ; kopsav. tulk. Valdis Bērziņš ; māksl. Gunta Plotka. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2006. - 352 lpp. : il., ģīm., tab., kartes. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latviešu, angļu val.
        7. [gadagr.].
        ISBN 9984-96574-0.
 

Meks, Maikls K.
    Kā vadīt no sirds : grupu vadītāja rokasgrāmata dedzīgai kalpošanai / Maikls K. Meks ; no angl. val. tulk. Betija Jurkšta, Ailita Kuka. - [B.v.] : Atradums - personības attīstības resursi, 2008. - 154 lpp. - Oriģ. nos.: Leading from the Heart.
        ISBN 9984-613-48-8. - ISBN 978-9984-613-48-2.
 

Miltiņa, Irēna.
    Skolotāja logopēda darba mape / Irēna Miltiņa. - Rīga : RaKa, 2008. - 302 lpp. : il., sh., tab., notis. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 274.-275. lpp.
        ISBN 978-9984-15-948-5.
 

Ramana, Maharshi.
    Šri Rāmana Mahāriši mācība viņa paša izklāstā / Šri Rāmana Mahāriši ; tulk.: Lilita Kainaize, Guna Asare. - Rīga : Jumava, 2008. - 206, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi in his own words.
        ISBN 978-9984-384-21-4.
 

Rasa, Inta.
    Latviešu sabiedrības kultūraktivitātes (1800 - 1991) / Inta Rasa. - Rīga : RaKa, 2008. - 358 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Pedagoģijas vēsture).
        ISBN 978-9984-15-937-9.
 

Rukšāne, Guna.
    Cēsu rajona pilis un muižas stāstos, nostāstos un spoku stāstos / Guna Rukšāne ; māksl. Anda Nordena ; foto: Anda Nordena, Guna Rukšāne, Rita Merca, Melita Muižniece, Daila Krakte. - Cēsis : Cēsu rajona padome, 2007. - 181 lpp. : krās. il., ģīm., karte. - G. Rukšānes grāmata ir tapusi projekta “Inovāciju aplis” ietvaros. Tajā vienviet savijas tūrisma maršruta apraksts ar vēsturisku faktu izklāstu un nostāstiem. 

Tauriņš, Aleksandrs.
    Orinoko : [ceļojuma piezīmes] / Aleksandrs Tauriņš ; māksl. Arta Jaunarāja, Jānis Jaunarājs ; izmantotas aut. fotogr. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 287, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. - (Vēju roze).
        ISBN 978-9984-232-88-1.
 

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; izstr.: Kristīne Bērziņa, Gundars Bērziņš, Gatis Blunavs, u.c. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp. - Bibliogr.: 458.-460. lpp. - Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu val.
        ISBN 978-9984-93708-3.
 

Veriščagins, Dmitrijs.
    Atbrīvošanās : tālākas energoinformatīvās attīstības (TEIA) sistēma : I pakāpe / Dmitrijs Veriščagins ; no krievu val. tulk. S.Rudziša. - Rīga : Vieda, [2000]. - 249, [1] lpp. : il.
        ISBN 5-85745-130-2.
 

Домашний доктор : медицинский справочник для всех / сост. А. Ходьков и др. - Минск : Паблисити, 1993. - 351 с.
        ISBN 5-86958-031-5.
 

Калкин, Олег Андреевич.
    На мятежных рубежах России : очерки о псковичах - участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918 - 1922 г.г. / Олег Калкин. - Псков : Псковское возрождение, 2003. - 238 с. : ил.
        ISBN 5-901833-17-1.
 

Мулдашев, Эрнст Рифгатович.
    От кого мы произошли? : [сенсационные результаты научной Гималайской экспедиции] / Эрнст Мулдашев. - Москва : АиФ-Принт, 2000. - 446 с. : ил.
        ISBN 5-932290-19-6.
 

Хефлинг, Гельмут.
    Римляне, рабы, гладиаторы : Спартак у ворот Рима : пер. с нем. / Гельмут Хефлинг ; послесл. и коммент. Е. В. Ляпустиной. - Москва : Мысль, 1992. - 270,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 268-269.
        ISBN 5-244-00596-0.
 

Палитра : 40 рассказов о 10 годах в предпринимательской деятельности / пер. с латыш. Сергея Труханова. - Рига : Hansabanka, 2004. - 87 с.
        ISBN 9984-365-03-4.
 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Brigadere, Anna.
    
Kvēlošā lokā : romāns / Anna Brigadere. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 511, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - Rakstnieces A. Brigaderes (1861-1933) romāns sarakstīts 1928. gadā. Tajā tēlota Latvijas valsts tapšana caur Pirmā pasaules kara un atbrīvošanās cīņu ugunīm. Autores sirds dzīvojusi līdz visām tautas gaitām. - Grām. sagat. pēc 1935. g. izd.
        ISBN 978-993-400-386-8.
 

Fārmere, Nensija.
    Skorpiona nams : [romāns jauniešiem] / Nensija Fārmere ; no angl. val. tulk. Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 398, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: The house of the scorpion.
        ISBN 978-9984-378-33-6.
 

Grīnšteina, Laimdota Marija.
    Jerikas roze : Anastatica hierochuntica / L. M. Grīnšteina. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, [2008]. - 160 lpp.
        ISBN 978-9984-8092-8-1.
 

Kalogridisa, Džīna.
    Es, Mona Liza : romāns / Džīna Kalogridisa ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 514, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I, Mona Lisa.
        ISBN 978-9984-354-33-0.
 

Kolbergs, Andris.
    Sarkans automobilis melnā naktī : [detektīvromāns] / Andris Kolbergs. - Jūrmala : Fonds AKA Jūrmalā, 2008. - 364 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. - Rakstnieka A. Kolberga izpētes objekts ir Dzīve. Tā ir raiba un krāsaina, ne vienmēr spoža, bet tajā noteikti sakņojas arī mīlestība un noziedzība.
        ISBN 978-9984-548-12-0.
 

Leona, Donna.
    Nāve svešā zemē : romāns / Donna Leona ; no angļ. val. tulk. Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 301, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Death in a strange country.
        ISBN 978-9984-408-03-3.
 

Mina, Enčī.
    Imperatore Orhideja : [vēsturisks romāns] / Enčī Mina ; no angl. val. tulk. Liene E. Spīgule. - Rīga : Atēna, [2006]. - 413, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Empress Orchid.
        ISBN 9984-341-62-3.
 

Rendela, Ruta.
    Divreiz miris : romāns / Ruta Rendela ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Skarabejs, 2008. - 278, [1] lpp. - Oriģ. nos.: A new lease of death.
        ISBN 978-9984-7803-9-9.
 

Smits, Skots.
    Aizliegtais kalns : romāns / Skots Smits ; no angl. val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2007. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The ruins.
        ISBN 978-9984-353-43-2.
 

Veisbergere, Lorēna.
    Vai esi pazīšanas vērts? : [romāns] / Lorēna Veisbergere ; no angl. val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 372, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Eweryone worth knowing.
        ISBN 978-9984-407-13-5.
  

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Ахерн, Сесилия.
    Там, где ты : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Натальи Добробабенко. - Москва : Иностранка, 2008. - 491 с.
        ISBN 978-5-389-00270-8.
 

Глисон, Джанет.
    Чаша Бланшара / Джанет Глисон ; пер. с англ. Т.П. Матц. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 415 с. - (По-настоящему хорошая книга). - Ориг. назв.: The thief taker.
        ISBN 978-5-386-00921-2.
 

Дайнеко, Леонид Мартинович.
    Тропой Чародея : исторический роман / Леонид Дайнеко. В среду, в час пополудни : роман / Сергей Булыга. - Москва : Армада, 1997. - 598 с. : ил. - (Рюриковичи. Всеслав Полоцкий).
        ISBN 5-7632-0320-8.
 

Еремин, Дмитрий Иванович.
    Кремлевский холм / Д. Еремин. Смерть в Киеве / П. Загребельный : романы. - Москва : Армада, 1994. - 781 с. : ил. - (Рюриковичи. Юрий Долгорукий).
        ISBN 5-87994-055-1.
 

Кэбот, Мэг.
    Дело не в размере / Мэг Кэбот ; пер. с англ. Е. Кононенко. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с.
        ISBN 978-5-17-054628-2.
 

Ле Руа, Филипп.
    Последнее оружие : пер. с франц. / Филипп Ле Руа. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 543 с. - (Azbooka - the best).
        ISBN 978-5-395-00051-4.
 

Леонард, Элмор.
    Деньги - не проблема : роман / Элмор Леонард ; пер. с англ. И.Н. Аношкиной. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 319 с. - Ориг. назв.: Pagan babies.
        ISBN 978-5-9524363-6-7.
 

Макгоуэн, Кэтлин.
    Тайна Магдалины : [роман] / Кэтлин Макгоуэн ; пер. с англ. Ю. Свердловой. - Москва : АСТ, 2008. - 476 с. - (История загадок и тайн). - Ориг. назв.: The expected one.
        ISBN 978-5-17-045904-9.
 

Митчард, Жаклин.
    Роковой круиз : [роман] / Жаклин Митчард ; пер. с англ. Елены Боровой. - Харьков : Книжный клуб “Клуб семейного досуга” ; Белгород, 2008. - 332 с. - (Американский BEST). - Ориг. назв.: Still summer.
        ISBN 978-966-14-0133-3. - ISBN 978-5-9910059-2-0.
 

Рыбинский, Игорь.
    Сфумато / Игорь Рыбинский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2008. - 380 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-053925-3.
 

Таганов, Евгений.
    Рыбья кровь / Евгений Таганов. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 572 с. - (Историческая авантюра) (Мужской клуб).
        ISBN 978-5-9717073-6-3.
 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Мой личный враг : повесть / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 412 с. - (Новогодний детектив).
        ISBN 978-5-699-31181-1.
 

Филимонов, Александр Васильевич.
    По воле твоей : роман / А. Филимонов. - Москва : Армада, 1996. - 523 с. : ил. - (Рюриковичи. Всеволод Большое Гнездо).
        ISBN 5-7632-0216-3.