Nozaru literatūra

 

Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids Stasuns ; fotogrāfs: Harijs Daina Liepiņš ; priekšvārds: Gaidis Graudiņš ; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 30 cm. - (Latvija 100). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un vācu valodā. - Gaida Graudiņa dzīves gājums: 10.-14. lpp. . - Pielikumā grāmatzīme un pastkarte.
        ISBN 9789984747460.

 

Dabas aizsardzības pārvalde.  Dabas atspulgi cilvēka acīm : aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā = protected nature areas in Latvia / Dabas aizsardzības pārvalde. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2018. - 27 lpp.

 

Gulbe, Dana.

     Kas notiek bērnudārzā : rokasgrāmata bērnudārznieku mammām un tētiem / Dana Gulbe ; [zīmējumi: Krista Miltiņa]. - Rīga : Tapt, 2019. - 166 lpp.

 

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti 2 sējumos
        [1.] sējums.
        I daļa. LATVIJA UN LATVIEŠI MŪSDIENU PASAULĒ. Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši / Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas / Raita Karnīte. Latvijas iedzīvotāji / Pēteris Zvidriņš. Latviešu valoda 21. gadsimtā / Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Izglītība Latvijā / Andris Kangro. Zinātne Latvijā / Jānis Stradiņš. Latvijas kultūrainava / Māra Urtāne, Juris Urtāns. Baltijas valstu sadarbība (1988-2015) / Marika Laizāne-Jurkāne. II daļa. LATVIJAS KULTŪRA (mūsdienās ar atskatu vēsturē). Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā) / Maija Kūle. Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā / Anita Rožkalne. Latviešu mūzika pasaulē / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas teātris Eiropas kontekstā / Viktors Hausmanis. Latvija un latvieši pasaules kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā / Stella Pelše. Latvijas un Rīgas arhitektūra / Jānis Krastiņš. Reliģijas Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā / Uldis Grāvītis. Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā / Māra Grudule. Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā / Leo Dribins, Juris Goldmanis.
        ISBN 9789934851599.

 

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti 2 sējumos
        [2.] sējums.
        III daļa. LATVIEŠI NO SENLAIKIEM LĪDZ VALSTS IZVEIDOŠANAI. Latvijas aizvēsture (10 500. g. pr. Kr. - 1200. g. pēc Kr.) / Andrejs Vasks. Balti un Baltijas somi / Antonija Vilcāne. Latviešu folkloristika un mitoloģija / Sandis Laime, Beatrise Reidzāne. Ieskats latviešu valodas vēsturē (no pirmsākumiem līdz 20. gadsimtam) / Ojārs Bušs, Ilga Jansone. Latvijas tradicionālās kultūrvides veidošanās laikā no 16. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmajai pusei / Muntis Auns. Agrīnā valstiskuma veidošanās problemātika Latvijas teritorijā / Guntis Zemītis. Livonija un latvieši / Muntis Auns. Valstiskums Latvijas teritorijā agrajos jaunajos laikos: Kurzemes un Zemgales hercogiste / Mārīte Jakovļeva. Dzimtbūšanas atcelšana un pagasta sabiedrības organizācija / Jānis Lazdiņš. Jaunlatvieši / Vita Zelče. 1905. gads Latvijā / Līga Lapa. Latviešu strēlnieki / Valdis Bērziņš. IV daļa. LATVIEŠI UN LATVIJAS VALSTS (1918-1990). Latvijas valstiskuma nostiprināšanās: militārās norises (1918-1920) / Ēriks Jēkabsons. Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms (1934-1940): politika, ideoloģija, saimniecība / Aivars Stranga. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) / Inesis Feldmanis. Latvija, Lietuva un Igaunija 1918.-1940. gadā: kopīgais un atšķirīgais / Ēriks Jēkabsons. Latvijas sovetizācija Baltijas valstu konteksta / Daina Bleiere. LPSR VDK politiskās uzraudzības funkcijas 1940-1991 / Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte. Latvija - PSRS karabāze un padomju militārrūpnieciskā kompleksa sastāvdaļa / Tālavs Jundzis, Ilgonis Upmalis. Pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā 1940.-1985. gadā / Tālavs Jundzis, Zigmārs Turčinskis. Latvieši pasaulē (1945-1991)/ Kristīne Beķere.
        ISBN 9789934851599.

 

Veinberga, Sandra.

      Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: Egils Griķis. - Rīga : Sava grāmata, 2019. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. - 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija 312.-331. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934582240.

 

Vidiņa, Elza Velta.
    Latviešu žurnālists Janis Vidiņš : [atmiņu grāmata] / Elza Velta Vidiņa. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2019. - 151, [1] lpp. - Personu rādītājs: 150.-[151.] lpp.
        ISBN 9789934573132.

 

Zviedre, Aija.
    Koku bērnudārzs / teksta autores: Aija Zviedre, Sigita Vaivade ; māksliniece Rūta Kazāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Dace Iraids, Aija Zviedre, Rūta Kazāka. - [Kuldīga] : Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants", [2018]. - [Kuldīga] : Māras druka. - 55 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - "Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants" dāvinājums Latvijas 100. dzimšanas dienā un Meža dienu 90. dzimšanas dienā!"--2. lpp.

 

Žagare-Vītiņa, Tatjana.
    Neesam aizbēguši : deviņi stāsti par atgriešanos Latvijā / Tatjana Žagare-Vītiņa ; redaktore Dace Smildziņa ; vāka dizains: Krišs Salmanis ; fotoportretu autori: Reinis Hofmanis, Uldis Vītiņš, Indulis Brošs. - Rīga : Cits medijs, [2017]. , ©2017. - 285 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Grāmatā izmantoti Ulda Brieža, Gunāra Janaiša, Reiņa Hofmaņa, Jāņa Brenča, Jāzepa Danovska, Irēnas Junkures, Tatjanas Žagares-Vītiņas fotoattēli, fotogrāfijas no Latvijas Republikas Valsts kancelejas arhīva, WQXR radio, žurnāla "Ir" un privātiem arhīviem.
        ISBN 9789934193644.

 

Klucis. The deconstruction of an artist [videoieraksts] : Klucis. Nepareizais latvietis / režisors Pēteris Krilovs ; scenārija autors Pauls Bankovskis. - [Latvija] : Vides Filmu Studija, c2015. - 2 DVD (90+56 min) : skaņa, krās. mb. ; 12 cm. - DVD video. - Angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
        ISBN 4752002000323.

 

Latvia and Latvians : collection of scholarly articles / editorial board of the collection: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; translated into English by Eduards Bruno Deksnis ; literary editors: Antra Legzdiņa, Filips Birzulis, Maija Opse, Māra Rūmniece ; bibliographers: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; book design by Ināra Jēgere ; graphic design of maps: Guntis Ulmanis ; introduction: Jānis Stradiņš ; reviewers: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. - Riga : Latvian Academy of Sciences, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 943, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [887.]-943. lpp. - "Latvija 100"--Priekštitullapā. . - Ziņas par autoriem: rakstu beigās. . - Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis. . - Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis.
        Volume I [1].
        Part I. LATVIA AND LATVIANS IN TODAY'S WORLD.
        ISBN 9789934874208.

 

Latvia and Latvians : collection of scholarly articles
        Volume II [2].
        Part III. LATVIANS FROM ANCIENT TIMES TO THE FOUNDATION OF THE LATVIAN STATE.
        ISBN 9789934874208.

 

Барановский, Василий (Василий Савич).
    Отчие заветы - духовное наследство : древлеправославие между прошлым и будущим / Василий Барановский. - Даугавпилс : В. Барановский, 2019. - 323 с. : ил. ; 21 см.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bula, Rolanda.
    Upes laiks / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zaļīte ; Natalijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Karīnas Miezājas foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka, 2019. , ©2019. - 224 lpp. - (Vakara romāns ; Nr. 242 (8/2019). - Uz apvāka: Vakara Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934156502.

 

Denisa-Liepniece, Solvita.
    Caps - un ciet jeb Vilks manipulators / Solvita Denisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2018. , ©2018. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - III.
        ISBN 9789984633411.

 

Dziesma par Nībelungiem / [tulkojis un atdzejojis] Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 300 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXIV [34]).
        ISBN 9789934552809.

 

Dzintars.
    Dienas : dzeja / Dzintars. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 102 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934573095.

 

Džeritsena, Tesa.
    Spēle ar uguni / Tesa Džeritsena ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : PNB Print, 2019. , ©2019. - 254, [1] lpp.
        ISBN 9789934156281.

 

Eņģele, Ilze.
    Mazā Mis / Ilze Enģele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 2(176).
        ISBN 9789984878966.

 

Hārpere, Džeina.
    Sausums : [kriminālromāns] / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - The British Book Awards, 2018.
        ISBN 9789934079290.

 

Košeļeva, Sabīne.
    Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 110, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083280.

 

Kurzemnieks, Kārlis.
    Mēmais kliedziens : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 231, [1] lpp.
        ISBN 9789934203398.

 

Mornštainova, Alena.
    Hana : romāns / Alena Mornštainova : no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 331, [4] lpp. : portrets ; 22 cm. - Ziņas par autori: [335.] lpp.
        ISBN 9789984334936.

 

Silvere, Džosija.
    Viena diena decembrī / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 448 lpp. - (# 1 New York Times bestsellers).
        ISBN 9789984359526.

 

Stanišičs, Saša.
    Kā zaldāts labo gramofonu / Saša Stanišičs ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks ; literārās redaktores Inga Karlsberga un Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 303 lpp. - Leipcigas grāmatu gadatirgus balva.
        ISBN 9789984237565.

 

Šalevs, Meirs.
    Balodis un zēns : romāns / Meirs Šalevs ; no ivrita tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukums angļu valodā: Pigeon and a Boy. - Vāka noformējumā izmantota Gitas Treices glezna "Lielais pelēkais". . - Ziņas par autoru: 381. lpp.
        ISBN 9789984237558.

 

Šķipsna, Ilze
    Puse patiesības un citi stāsti / Ilze Šķipsna ; sakārtojusi Lolija Vēze ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 188, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934081262.

 

Šulce, Dzintra.
    Suņu kalns : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2019 (241).
        ISBN 9789934156052.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна).
    Перчатка немецкого рыцаря : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 283 с. : иллюстрации ; 21 см. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041032807.

 

Барбер, Кэтлин.
    Ты спишь? : роман / Кэтлин Барбер ; перевод с английского Т. Борисовой. - Москва : АСТ, 2019. - Тула : Тульская типография. , ©2019. - 349, [1] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171070120.

 

Впациетис, Ояр.
    Экслибрис : сборник стихов / Ояр Вациетис ; перевод с латышского Сергея Морейно. - Москва : Русский Гулливер, 2014. - 151 lpp. ; 19 cm. - (Geoграфия перевода).
        ISBN 9785916271102.

 

Залите, Мара.
    Пять пальцев : [роман] / Мара Залите ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; редактор перевода Ольга Юдина ; оформление Яниса Эситиса. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 247, [1] с. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.
        ISBN 9789934546914.

 

Каргилл, Роберт К.
    Море ржавчины : роман / К. Роберт Каргилл ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо ; Fanzon, 2019. - 443, [3] с. ; 21 см. - Лауреат премии Артура Ч. Кларка. - На переплете: Теперь это их мир.
        ISBN 9785040988457.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    А ты бы ей отказал? / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2019. - 285, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041024390.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Ты бросил меня / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Красноярск : Пик-Офсет. , ©2019. - 285, [1] с. - (Роковой соблазн).
        ISBN 9785041016913.

 

Кристи, Агата.
    Убийство в "Восточном экспрессе" / Агата Кристи ; перевод с английского А. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Agatha Christie). (Всемирная литература).
        ISBN 9785040981151.

 

Мусиенко, Вячеслав.
    Три цвета белой собаки : [роман] / Вячеслав Мусиенко. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Саратов : Саратовский полиграфкомбинат. , ©2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - (О чем жалеют мужчины. Мужской сентиментальный роман).
        ISBN 9785041018429.

 

Питчер, Челси.
    Эта ложь убьет тебя : [роман] / Челси Питчер ; перевод с английского Назиры Ибрагимовой. - Москва : АСТ, 2019. , ©2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Молодежный психологический триллер).
        ISBN 9785171136734.

 

Рид, Ребекка.
    Идеальные лгуны / Ребекка Рид ; перевод с английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати, 2019. , ©2019. - 320 с.
        ISBN 9785041010256.

 

Терри, Тери.
    Частица тьмы : [роман] / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Антиутопия. Темная материя ; Книга 3).
        ISBN 9785041009984.

 

Трауб, Маша.
    Лишние дети : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 349, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785041036553.

 

Фини, Элис.
    Я знаю, кто ты : [роман] / Элис Фини ; перевод с английского Марии Цюрупы. - Москва : АСТ, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Двойное дно: все не так, как кажется).
        ISBN 9785171120283.

 

Шарапов, Валерий.
    Тревожная весна 45-го : [военно-приключенческий роман] / Валерий Шарапов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2019. - 285, [1] с. : иллюстрации ; 21 см.
        ISBN 9785041010614.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Īlena, Tatjana.

     Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : Aisma, 2019. - 56 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 13). - Bibliogrāfija: 56. lpp.

     ISBN 9789934858352.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Ķepu patruļa : lielā stāstu grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. - 86 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - XXII. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
     ISBN 9789934166624.

 

     ---Bērnu žūrija 2019

 

Vācietis, Ojārs.

     Uz putnu lielceļa : [dzeja] / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega Sēja ; grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934080173.

 

     ---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Nilsons, Pērs.

     Kā suns kā kaķis / Pērs Nilsons ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Rūtas Briedes vāka ilustrācija ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - [Rīga] : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 126, [2] lpp. ; 19 cm. - 5.-6.
     ISBN 9789934574344.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jussi.

     Selfiji : kriminālromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 463, [1] lpp. - (Zvaigzenes detektīvu klubs). - Septītā grāmata ciklā par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku.
     ISBN 9789934078767.

 

Andžāne, Veneranda.

     Pēdas dzīves grāmatā : [dzeja, esejas] / Veneranda Andžāne ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas noformējums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. , ©2019. - 102, [1] lpp.
     ISBN 9789984293257.

 

Bula, Rolanda.

     Upes laiks / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zaļīte ; Natalijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Karīnas Miezājas foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka, 2019. , ©2019. - 224 lpp.
     ISBN 9789934156502.

 

Delanijs, JP.

     Mikimoto pērles : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017. - 397 lpp.
     ISBN 9789984358482.

 

Eljota, Ketrina.

     Trakā vasara : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 463 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359502.

 

Hārmela, Kristīna.

     Aizmirstības kanēļa smarža / Kristīna Hārmela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015. - 447 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984357959.

 

Kostello, Džeina.

     Pamodini mani ar skūpstu / Džeina Kostello ; no angļu val. tulkojusi Liānaa Niedra. - Rīga : Kontinents, 2014. - 445 lpp.
     ISBN 9789984357348.

 

Košeļeva, Sabīne.

     Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 110, [1] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934083280.

 

Railija, Lūsinda.

     Mēness māsa : Tigijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 592 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 5. grāmata). - Bibliogrāfija: [589.] lpp.
     ISBN 9789934081996.

 

Krofta, Ketrina.

     Meitene bez pagātnes : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; Artura Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2016. - 392 lpp.
     ISBN 9789984358284.

 

Lukjanskis, Egils.

     Kliedziens no debesīm : [romāns 2 grāmatās] / Egils Lukjanskis. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [2] lpp.
     2. grāmata. Asaras debesīs.
     ISBN 9789934155772.

 

Teilore, Lulū.

     Sniega eņģelis : [romāns] / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 463 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984358550.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Bērniem krievu valodā

 

Булычев, Кир.

     Девочка с Земли / Кир Булычев ; художник Борис Пушкарев. - Москва : Самовар, 2017. - Тверь : Тверский полиграфический комбинат. , ©1990. - 189, [2] с. : цветные иллюстрации. - (Школьная библиотека). - 5-6.
     ISBN 9785978109139.

 

Вебб, Холли.

     Котенок Роззи, или Острый нюх : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : ЭКСМО ; Эксмодетство, 2019. - Тула : Тульская типография. , ©2019. - 136, [3] с. : иллюстрации. - (Добрые истории о зверятах). - II.
     ISBN 9785041027933.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.

     Охота на человека : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 347, [3] с. ; 17 см.
     ISBN 9785041032562.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна).

     Тайна Голубиной книги : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 317, [1] с. ; 17 см.
     ISBN 9785171109622.

 

Алюшина, Татьяна (Татьяна Александровна).

     Больше, чем страсть : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : АСТ, 2019. - Тверь : Тверской полиграфический комбинат. , ©2019. - 346, [1] с. ; 17 см.
     ISBN 9785699861033.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна (Наталья Николаевна).

     Любя, гасите свет : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2018. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2018. - 318, [1] с. ; 17 см.
     ISBN 9785171012038.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

     Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2018. - 318, [1] с.
     ISBN 9785171076467. . - ISBN 9785171076474.

 

Ложников, Николай.

     Свободная касса! : [роман] / Николай Ложников ; иллюстрации Юлии Межовой. - Москва : АСТ, 2017. - Тверь : Тверской полиграфический комбинат. , ©2017. - 284, [2] с. : ил. ; 17 см.
     ISBN 9785171052287.

 

Маскейм, Эстель.

     Я говорил, что ты нужна мне? : роман / Эстель Маскейм ; перевод с английского М. Казанской. - Москва : ЭКСМО, 2018. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2018. - 348, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785040909933.

 

Машкова, Диана.

     Меня зовут Гоша : история сироты / Диана Машкова, Георгий Гынжу. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печат. , ©2019. - 346, [2] с. - (Семейное счастье. Проза Дианы Машковой). - На переплете: Содержит нецензурную брань.
     ISBN 9785040990016.

 

Метлицкая, Мария.

     В тихом городке у моря : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Тверь : Тверский полиграфический комбинат. , ©2019. - 409, [2] с. ; 20 см. - (Книжный курорт 5*).
     ISBN 9785041041502.

 

Островская, Екатерина Николаевна (Екатерина Николаевна).

     Актеры затонувшего театра : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2018. - 313, [2] с. ; 20 см.
     ISBN 9785040957668.

 

Перкс, Хэйди.

     Теперь ты ее видишь : роман / Хэйди Перкс ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2019. - 351 с.
     ISBN 9785171083120.

 

Прах, Вячеслав.

     Песня мертвых птиц : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2019. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2018. - 254, [1] с. ; 21 см.

     ISBN 9785171138097.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Brenegena, Alisona.

    Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem / Alisona Brenegena ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 351 lpp. : tab., sh., veidlapas. - Alfabētiskais rādītājs: 345.-351. lpp.

        ISBN 9789934203350.

 

Fekseuss, Henriks.
    Smalki! : izcilas sociālās prasmes / Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 314 lpp. - Bibliogrāfija: 308.-314. lpp.
        ISBN 9789934081309.

 

Gosvami, Amits.
    Kvantu radošums : kā apzināties un attīstīt savu radošumu, izmantojot jaunu realitātes uztveri / Amits Gosvami ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; [redaktore Diāna Spertāle, Antra Legzdiņa ; vāka dizains Māris Garjānis]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. , ©2014. - 221, [3] lpp. : ilustrācijas, tabula. - Bibliogrāfija: 218.-[221]. lpp. - Precīza izdošanas vieta nav norādīta.
        ISBN 9789934576126.

 

Segliņš, Valdis.
    Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte, Dr.hist. Andris Šnē. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934184246.

 

Tūbele, Sarmīte.
    Valodas traucējumu novērtēšana : monogrāfija / Sarmīte Tūbele. - Rīga : RaKa, 2019. , ©2019. - 119 lpp. - Pielikumi: 71.-119. lpp., 9 lapas pielikumi atsevišķi. . - Bibliogrāfija: 62.-70. lpp.
        ISBN 9789984463988.

 

Zariņa, Ligija.
    Es izvēlos iet : ceļš uz Santjago de Kompostelu / Ligija Zariņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 127, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934203282.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adler-Olsen, Jussi.
    Selfiji : kriminālromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 463, [1] lpp. - (Zvaigzenes detektīvu klubs). - Septītā grāmata ciklā par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku.
        ISBN 9789934078767.

 

Dreika, Dagnija.
    Rīgas mozaīkas : veltījums dzimtajai pilsētai / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2019. , ©2019. - 191 lpp.
        ISBN 9789984411231.

 

Hiekapelto, Kati.
    Tumsa : detektīvromāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 330, [3] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - Vuoden johtolanka - palkinto, 2014. - Ziņas par autori: [332.] lpp. . - Trešais romāns par policijas izmeklētāju Annu Feketi.
        ISBN 9789934156304.

 

Hietamies, Eve.
    Tētis uz pilnu slodzi : romāns / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 333, [1] lpp.
        ISBN 9789934156410.

 

Jalonena, Rīta.
    Skaidrums : romāns / Rīta Jalonena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315, [4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [318.] lpp.
        ISBN 9789984237497.

 

Sabolo, Monika.
    Samera : romāns / Monika Sabolo ; no franču valodas tulkojusi  Vineta Berga ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 222, [1] lpp. ; 23 cm. - Prix Goncourt, 2017.
        ISBN 9789934081972.

 

Skalders, Kārlis.
    Laikmeta zīmē : kāda latvieša dzīvesstāsts / Kārlis Skalders ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 1998. - 224, [4] lpp.
        ISBN 9984051455.

 

Vizbulis, Oskars.
    Pēcjēzus vecuma sviests / Oskars Vizbulis ; redaktore Ruta Kurpniece ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 187, [3] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934585098.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Боуэн, Элизабет.
    Смерть сердца : роман / Элизабет Боуэн ; перевод с английского Анастасии Завозовой. - Москва : Phantom press, 2019. - 510, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785864718162.

 

Йап, Фелисия.
    Вчера : [роман] / Фелисия Йап ; перевод с английского Ф. Гуревич. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 461, [1] с. ; 22 см. - (Азбука бестселлер).
        ISBN 9785389154186.

 

Мартен-Люган, Аньес.
    Однажды я станцую для тебя : роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2019. - 407, [1] с. ; 21см. - (Счастливые люди). - Ориг. назв.: À la lumière du petit matin. - От автора бестселлера "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе".
        ISBN 9785171089085.

 

Мураками, Харуки.
    Убийство Командора / Харуки Мураками ; перевод с японского Андрея Замилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Мураками-мания).
        Книга 1. Возникновение замысла.
        ISBN 9785041009311.

 

Мураками, Харуки.
    Убийство Командора / Харуки Мураками ; перевод с японского Андрея Замилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Мураками-мания).
        Книга 2. Ускользающая метафора.
        ISBN 9785041010690.

 

Пинборо, Сара.
    Право на месть : [роман] / Сара Пинборо ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 377, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: Cross her heart.
        ISBN 9785389150652.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Бабье царство : русский парадокс / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2019. - 654, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785170822676.

 

Терри, Тери.
    Частица тьмы : [роман] / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Антиутопия. Темная материя).
        ISBN 9785041009984.

 

Эскенс, Аллен.
    Жизнь, которую мы потеряли : роман / Аллен Эскенс ; перевод с английского Ольги Александровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389156272.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Bordvels, Deivids. 
    Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita Rudzāte. - Vienpadsmitais izdevums. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2018]. - Rīga : Euroconnect. , ©2018. - 620, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Ietver bibliogrāfiju. - Rādītājs: [601.]-620. lpp.
        ISBN 9789934197406.

 

Bormane, Anita. 
    Kā var aizmirst... : dzīve Latvijā 20. gs 20.-30. gados / Anita Bormane ; redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule ; Daigas Dzenes noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 178, [1] lpp.
        ISBN 9789934156229.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andžāne, Veneranda. 
    Pēdas dzīves grāmatā : [dzeja, esejas] / Veneranda Andžāne ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas noformējums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. , ©2019. - 102, [1] lpp.
        ISBN 9789984293257.

 

Bakmans, Marti. 
    Spiegi : latviešu un somu aģentu intrīgas, kaislības un noslēpumidokumentālais romāns] / Marti Bakmans ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; atbildīgā redaktore Renāte Kārkliņa ; Jukas Rislaki priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : PNB Print, 2019. , ©2019. - 334, [1] lpp. : ilustrācijas. - Uz vāka: Somijas labākais dokumentālais romāns 2017.
        ISBN 9789934156328.

 

Briedis, Leons. 
    Vilcene un atraitnis / Leons Briedis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 215, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934546853.

 

Doda, Kristīna. 
    Mirušās meitenes skrējiens : romāns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2019. - 428 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359533.

 

Eljota, Ketrina. 
    Trakā vasara : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 463 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359502.

 

Galbraits, Roberts. 
    Baltā nāve : [kriminālromāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 701, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [4]). - Oriģ. nos.: Lethal White.
        ISBN 9789934082580.

 

Keplers, Lārss. 
    Stalkers : zviedru kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Arvi Austruma vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2019. - Rīga : Print Best, 2019. , ©2019. - 584, [1] lpp. - (Mansards. Detektīvi). - Sērija par Jonu Linnu.
        ISBN 9789934585111.

 

Krekle, Maija. 
    Melanholiskais valsis : Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību / Maija Krekle ; māksliniese Natalija Kugajevska ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Edvarta Vīrzas dzeja. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - 461, [2] lpp.
        ISBN 9789934156205.

 

Puče, Armands. 
    Aitas / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju nams], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - 255, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984756165.

 

Sendija, Klēra. 
    Saldā dzīve : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; Artūra Zariņa vāka dizains ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģinālais nosaukums: What Would Mary Berry Do?.
        ISBN 9789984359519.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис. 
    Доброключения и рассуждения Луция Катина : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 286, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства).
        ISBN 9785170825806.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Наталья Николаевна). 
    Мохнатая лапа Герасима : роман / Дарья Донцова ; иллюстрации художника В. Остапенко. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Тула : Тульская типограыия. , ©2019. - 316 с. : иллюстрации ; 21 см. - (Иронический детектив). (Детектив на диете. Татьяна Сергеева).
        ISBN 9785041019358.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Лабутены для Золушки : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - Тула : Тульская типография. , ©2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785171117801.

 

Кристи, Агата. 
    Убийство по алфавиту : роман / Агата Кристи ; перевод с английского А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 317, [1] с. ; 22 см. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041047689.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Мертвопись / Николай Леонов, Алексей Макеев ; иллюстрации И. Варавина. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041027407.

 

Маршалл, Майкл. 
    Те, кто приходит из темноты / Майкл Маршалл Смит ; перевод с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой. - Санкт - Петербург : АЗБУКА, 2019. - 448 с. - (Звезды мирового детектива). - Четвертая книга цикла о "соломенных людях".
        Книга 4.
        ISBN 9785389158436.

 

Мердок, Айрис. 
    Черный принц : роман / Айрис Мердок ; перевод с английского Инны Бернштейн, Анастасии Поливановой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2019. , ©2019. - 475, [2] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Большие книги).
        ISBN 9785389159402.

 

Метлицкая, Мария. 
    Я тебя отпускаю : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 348, [2] с. ; 21 см.
        Содерж.: Я тебя отпускаю ; Девять дней в октябре.
        ISBN 9785041036683.

 

Пэйнтер, Сара. 
    В зазеркалье воды : [роман] / Сара Пэйнтер ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 381, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041031138.

 

Терри, Тери. 
    Колония лжи : роман / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. , ©2019. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult. Антиутопия. Темная материя ; Книга 2).
        ISBN 9785041009946.

 

Терри, Тери. 
    Эффект пустоты : роман / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. , ©2019. - 557 с. ; 21 см. - (Young Adult. Антиутопия. Темная материя ; Книга 1).
        ISBN 9785041001834.

 

Чижов, Евгений. 
    Собиратель рая : роман / Евгений Чижов ; художник Ирина Сальникова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 315, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Проза нашего времени).
        ISBN 9785171174439.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Diga, Kristīne.

      Antibiotikas dabā / Kristīne Diga. - Rīga : Avots, [2019]. - 224, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
     ISBN 9789934534911.

 

Dimitris, Juris.

     Izlūkošanas laboratorija : Rīga-Monreāla 1969 / Juris Dimitris ; redaktors Ritums Rozenbergs. - [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2019]. - 128 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
     ISBN 9789934875533.

 

Kusiņa, Maruta.

     Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos / Maruta Kusiņa ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Rādītājs: 78.-80. lpp.
     ISBN 9789934081187.

 

Lorencs, Juris.  

     Vīna un garšu pasaulē / sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 148, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
     ISBN 9789934203367.

 

Montgomerija, Hedviga.

     Vecāku maģija : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 182, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija). - Bibliogrāfija: [184.] lpp.
     ISBN 9789934081866.

 

Ozoliņš, Ojārs.

     Krīvu lāsts : senču noslēpumu atklāšana / Ojārs Ozoliņš. - Rīga : Jumava, [2013]. - 205, [1] : il., kartes ; 20 cm.
     ISBN 9789934113109.

 

Robinsa, Mela.

     5 sekunžu likums : ar drosmīgu rīcību mainiet dzīvi, darbu un pašapziņu / Mela Robinsa ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.

     ISBN 9789934080906.

 

Smeltere, Asnate.

     Piecdesmit gadi Rīgas Modē / Asnate Smeltere ; māksliniece Inta Sarkane ; literārā redaktore Antra Bula ; foto: Māra Brašmane, Jānis Deinats, Dmitrijs Dubinskis [un vēl 13 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 269, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
     ISBN 9789934565694.

 

Suvorovs, Viktors.

     Specnazs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 357, [1] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934546877.

 

Березовская, Елена.

     Это все гормоны! : зачем нашему телу скрытые механизмы и как с ними поладить / Елена Березовская. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [1] с. ; 22 см.
     ISBN 9785041018702.

 

Казанцева, Ася (Анастасия Андреевна).

     Мозг материален : о пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения / Ася Казанцева. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эволюция). - Библиография: с. 339-[363].
     ISBN 9785171146641.

 

Сырцов, Иван.

     Город Зилупе и Зилупский край / Иван Сырцов, Антонина Яковенко ; редактор Галина Маслобоева ; оформление обложки: Стелла Элксне. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2019. - Польша. , ©2019. - 416 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 415. lpp.
     ISBN 9789984293233.

 

Хилл, Наполеон.

     Думай и будь успешным! : 15 способов достижения всего / Наполеон Хилл ; перевод с английского П. Шевцова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2019. - 253 с.
     ISBN 9785171133986.

 

Хокинг, Стивен.

     Кратчайшая история времени : на перекрестке астрофизики и философии / Стивен Хокинг, Леонард Млодинов ; перевод с английского А. Дамбиса]. - Москва : АСТ, 2018. - 174, [1] с. : ил. - (Мир Стивена Хокинга). - Ориг. назв.: A briefer history of time.
     ISBN 9785171022808.

 

Хокинг, Стивен.

     Моя краткая история / Стивен Хокинг ; перевод с английского О. Н. Арефьевой. - Москва : АСТ, 2018. - 128 с. : ил. - (Мир Стивена Хокинга).
     ISBN 9785171023089.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bērziņa, Ilze.

     Happy Girl : Rīga 1995 ērkšķi paradīzē / Ilze Bērziņa ; tulkojis Juris Bēziņš ; vāka foto: Egils Spuris. - [Canada] : Albert Street Press, [2019]. - 285 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
     ISBN 9780992145545.

 

De la Motte, Anders.

     Vasaras beigas : kriminālromāns / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 367, [1] lpp.
     ISBN 9789934074103.

 

Hogana, Rūta.

     Pazaudēto lietu glabātājs : romāns / Rūta Hogana ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 271, [1] lpp. ; 23 cm.
     ISBN 9789934078705.

 

Judina, Dace.

     Devītais / Dace Judina, Arturs Nīmaņis. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 337, [2] lpp. - (Laika stāsti). - Ziņas par autoriem: 224.-225. lpp.
     ISBN 9789934156311.

 

Makmanusa, Kārena M.

     Kāds no mums melo : romāns / Kārena M. Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 396, [2] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934079009.

 

Meins, Endrū.

     Rotaļlietu vīrs : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 395 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359496.

 

Nesbē, Jū.

     Nazis / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 495, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Detektīvu sērija ar izmeklētāju Hariju Holu.
     ISBN 9789934083051.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - 291 lpp.

     17 (24).
     ISBN 9789984293240.
     ISSN 1407-2076.

Slavinska, Valentīna.

     Laiks : esejas, dzeja / Valentīna Slavinska ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārda autors Jānis Stradiņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - Polija. , ©2019. - 130 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - Ziņas par autori: 122.-124. lpp.
     ISBN 9789984293141.

 

Zebris, Osvalds.

     Māra : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas ; Jāņa Esīša un Elīnas Brasliņas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Imanta Ziedoņa dzejolis "Visskaistākās ogas pasaulē", 169.-170. lpp.
     ISBN 9789934546846.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Воронова, Мария.

     Судьба без обязательств / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20 см.
     ISBN 9785041011338.

 

Гэлбрейт, Роберт.

     Смертельная белизна : [роман о Корморане Страйке] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка, 2019. - 668, [2] с. ; 22 см. -
     ISBN 9785389160293.

 

Даунхэм, Дженни.

     Негодная : роман / Дженни Даунхэм ; перевод с английского Н. Сосновской. - Москва : АСТ, 2019. - 475, [4] с. ; 20 см.
     ISBN 9785171156145.

 

Крамер, Марина.

     Хирургия мести / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785041018696.

 

Крамер, Стейс.

     Абиссаль / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2019. - 574, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171125998.

 

Макнамара, Мишель.

     Я исчезну во тьме : дело об "Убийце из Золотого штата" / Мишель Макнамара ; перевод с английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2019. - 414 с.
     ISBN 9785171131418.

 

Макнил, Элизабет.

     Мастерская кукол : роман / Элизабет Макнил ; перевод с английского В. Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 475, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785041022044.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна).

     Человек из дома напротив : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с.
     ISBN 9785171119355.

 

Несбе, Ю.

     Нож : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Е. Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 572, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785389158757.

 

Поляков, Юрий (Юрий Михайлович).

     Треугольная жизнь : [сборник] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171143541.

Радзинский, Эдвард Станиславович.

     Наполеон : жизнь и смерть / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2019. - 477, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171147761.

 

Сафарли, Эльчин.

     Дом, в котором горит свет : есть такое счастье: ты и твоя жизнь. это не повторится : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2019. - 284, [1] с. ; 19 см.
     ISBN 9785171159962.

 

Смит, Уилбур.

     Речной Бог : роман / Уилбур Смит ; первод с английского Андрея Патрикеева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 636, [1] с. ; 22 см.
     ISBN 9785389164956.

 

Стил, Даниэла.

     Встреча с прошлым : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского В. Сухановой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171119737.

 

Токарева, Виктория.

     Жена поэта : повесть и рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. , 2019. , ©2019. - 252, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785389165434.

 


Līdzīgi raksti