Foto: E. Utāns

     2012. gada oktobrī Rēzeknes Centrālo bibliotēku (RCB) apmeklēja Bibliotēku akreditācijas komisija un izvērtēja tās atbilstību akreditācijas nosacījumiem, iepazinās ar RCB darbu, apmeklējot bibliotēkas nodaļas un detalizēti izpētot to darbu.

 

     Novembrī Latvijas Bibliotēku padomes sēdē pieņemts lēmums pēc atkārtotās akreditācijas rezultātiem (iepriekšējā akreditācija notika 2007. gadā): Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai tika piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss.

 

     RCB ir informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes reģiona iedzīvotājiem un viesiem. Par savu misiju RCB uzskata līdzdalību informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. Bibliotēkas galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un informācijas sistēmu pieejamību.

 

     Komisijas pozitīvais novērtējums ir visa bibliotēkas kolektīva nopelns. Bibliotēku vienmēr atbalsta Rēzeknes pilsētas dome, esam pateicīgi arī Rēzeknes novada domei un novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciālistei Anastasijai Belogubovai.

 

Attēlā: RCB administrācija un struktūrvienību vadītāji

 

Par pārskata periodā paveikto. 2007 – 2012

 

     Komisija pozitīvi novērtēja bibliotēkas profesionālo darbību: krājuma apgrozība 2011. gadā bija 1,83, kas ir labs rādītājs, pārskata periodā bibliotekāri aktīvi iesaistījās Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros organizētajās apmācībās, kur ieguva vispusīgas zināšanas, tika organizēti arī tālākizglītības pasākumi bibliotēkā.

 

     Bibliotēkas pamatbudžetu veido Rēzeknes pilsētas domes pašvaldības finansējums. Pamatojoties uz savstarpējās vienošanās dokumentiem, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai arī Rēzeknes novada pašvaldība piešķir noteiktu finanšu apjomu. Bibliotēka piesaista līdzekļus, piedaloties dažādos projektu konkursos. Pārskata periodā tika izstrādāti 14 projekti, no tiem 12 tika atbalstīti.

 

     Bibliotēkas informācijas resursus veido krājums, abonētās tiešsaistes datu bāzes un pašu veidotās datu bāzes, novadpētniecības materiāli. 2012. gadā tika veikta bibliotēkas krājuma elektroniskā inventarizācija.

 

     Galvenie virzieni bibliotēkas novadpētniecības jomā saistīti ar Rēzeknes pilsētas un reģiona vēsturi, objektiem un novadniekiem. Ir izveidota Novadpētniecības datu bāze, kurā atrodami vairāk nekā 45 tūkstoši aprakstu par Latgali, Rēzeknes pilsētu un novadu.

 

     Bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta iespēja izmantot elektronisko katalogu un datu bāzes, pieejamas konsultācijas un apmācība to lietošanā. Bibliotēkas tīmekļa vietnē ir lietotājiem nepieciešamā informācija par bibliotēkas darba laiku, sniegtajiem pakalpojumiem, jaunākajām grāmatām un izstādēm, kontaktinformācija, bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti. Bibliotēkas lietotājiem pieejams arī tāds pakalpojums kā attālinātā grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana.

 

     Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi lietotājiem pieejami bez maksas. Bibliotēka mērķtiecīgi strādā, lai par iestādes aktualitātēm uzzinātu pēc iespējas plašāka sabiedrība: sagatavotie materiāli tiek publicēti laikrakstos un interneta portālos. Iedzīvotāju atsaucību guvuši bibliotēkas rīkotie pasākumi: tikšanās ar literātiem, novadniekiem, tematiskie pasākumi, konkursi un ekskursijas.

 

    Atzinību ir guvis 2009. gadā bibliotēkā izveidotais stūrītis bērniem, kurā uzturas pirmsskolas vecuma bērni, kas bibliotēkā ieradušies kopā ar pieaugušajiem. Bibliotēkas lietotāju kopskaita pieaugums (gada laikā par 36% salīdzinājumā ar 2010. gadu) liecina par sabiedrības atbalstu bibliotēkai un tās sniegto pakalpojumu aktualitāti un nepieciešamību iedzīvotājiem.

 

 

*** *** ***

     Komisijas ieteikumos atzīmēts, ka bibliotēkai nepieciešams uzsākt novadpētniecības materiālu digitalizāciju un rast risinājumu BIS ALISE-i ieviešanai Rēzeknes reģiona publiskajās bibliotēkās, plānot lietotāju grupu datorlietošanas prasmju un informācijpratības apmācības, turpināt veikt bibliotēkas aprīkojuma modernizāciju un „rast iespēju iegādāties „Latvijas Pastam” piederošo ēku pašvaldības īpašumā, nodot visu ēku bibliotēkas rīcībā, veikt tās renovāciju, izveidojot iedzīvotājiem ērtu ģimenes bibliotēku”.